Gå til hovedinnhold Gå til søk

Straffeloven § 299. Voldtekt av barn under 14 år

Straffeloven § 299 gjelder voldtekt av barn under 14 år. Bestemmelsen oppstiller tre alternative måter å overtre den objektive gjerningsbeskrivelsen på. Bokstav a) rammer seksuell omgang med barn under 14 år, mens bokstav b) gjelder det tilfelle der gjerningspersonen får et barn under 14 år til å utføre handlinger med seg selv som svarer til seksuell omgang. For å redusere betydningen av skille mellom seksuell handling og seksuell omgang ved overgrep mot barn, gjør videre bokstav c) det straffbart å foreta en kvalifisert seksuell handling med  barn under 14 år. Strafferammen er fengsel i 10 år.


 Straffeloven § 299

Med fengsel inntil 10 år straffes den som

  1. har seksuell omgang med barn under 14 år,
  2. får et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, eller
  3. foretar kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år.

Strafferamme og straffenivå 

Den øvre strafferammen for voldtekt av barn under 14 år er fengsel i 10 år. Momenter i straffutmålingen vil være hvor lang tid forholdet har pågått, om handlingen er misbruk av slektskapsforhold, omsorgsforhold, stilling, avhengighetsforhold eller nært tillitsforhold og om handlingen er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte, jf. Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 245.

En relativt nylig avsagt dom om straffutmålingen er HR-2018-647-A. Domfelte hadde her ved en rekke anledninger masturbert sin stedatter fra hun var 6 til 11 år (1993-1998). Dette skjedde iblant flere ganger i uken, iblant noe sjeldnere, men det var ingen langvarige opphold. Ved to anledninger stakk han også en finger inn i hennes skjede. Dersom handlingene hadde blitt begått i dag, etter de endringer og straffeskjerpelser som har funnet sted siden 1998, ville straffen ha blitt satt til fengsel i «omkring tre år» som et utgangspunkt.

HR-2017-1282-A omhandlet en 13 år gammel jente som hadde blitt forledet via internett til å sende minst fem filmer som viste til dels grov tilfeller av seksuell omgang som hun utførte med seg selv. Høyesterett uttalte at «allmennpreventive hensyn gjør seg sterkt gjeldende på dette området, og at seksuelle overgrep over internett ikke generelt bør straffes mildere enn andre former for overgrep. Den konkrete straffutmålingen vil avhenge av omstendighetene i det enkelte tilfellet».

Se også HR-2017-1283-A.

Bokstav a

Bokstav a) rammer seksuell omgang med barn under 14 år. For hva som regnes som «seksuell omgang», se strl. § 291. Sammenlignet med strl. § 291 bokstav a) kreves det er ikke at den seksuelle omgangen skaffes ved vold eller truende atferd. Det er tilstrekkelig at gjerningspersonen har «seksuell omgang» med et barn under 14 år.

Bokstav b

Bokstav b) rammer den som får et barn til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. Alternativet er nytt sammenlignet med tidligere strl. 1902 § 195 og tilsvarer andre del av § 291 bokstav c.

Bokstav c

Bokstav c) rammer den som foretar kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år. Også dette alternativet er nytt sammenlignet med tidligere strl. 1902 § 195. Ifølge forarbeidene omfatter dette alternativet «de mest alvorlige seksuelle handlingene, som ligger i grenseland mellom seksuell omgang og seksuell handling. Dette vil særlig omfatte berøring av nakne kjønnsorganer», jf. Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 242.

Hensikten med var å redusere betydningen av skillet mellom seksuell omgang og handling ved overgrep mot barn under 14 år, jf. Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 244. Det ble påpekt at ved overgrep mot yngre barn kan være vanskelig å få frem detaljene som er av betydning for om noe skal bedømmes som seksuell omgang eller handling, og at gjentatte spørsmål for å få frem detaljene kan virke forvirrende og skadelig for barnet.

 

Kilder:

Rettsdata (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

Ot.prp.nr. 22 (2008-2009)

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.