Gå til hovedinnhold Gå til søk

Straffeloven § 298. Seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke

Straffeloven § 298 gjelder seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke. Bestemmelser omfatter både handlinger som regnes som seksuell handling og seksuell omgang, samt annen uanstendig atferd av seksuell karakter. For at den seksuelt krenkende atferden skal omfattes av gjerningsbeskrivelsen må den enten skje på offentlig sted eller i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket i det.


Straffeloven § 298

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd

  1. på offentlig sted, eller
  2. i nærvær av eller overfor noen ikke har samtykket i det. 

Strafferamme

Den øvre strafferammen ved overtredelse av strl. § 298 er bot eller fengsel i 1 år, noe som er en videreføring av strafferammen etter strl. 1902 § 201 første ledd bokstav a og b.

Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd

Formuleringen «seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd «erstatter den tidligere ordlyden «ved utuktig adferd i handling eller ord krenker ærbarhet» i strl. 1902. Formuleringen ble brukt som et overbegrep som både omfattet det vi nå kaller seksuell omgang (se § 291) og seksuell handling (se § 297). Dette må fortsatt omfattes. Også «annen uanstendig atferd» må ha en form for seksuell tilknytning, jf. Rt. 2003 s. 1382 og Rt. 2010 s. 466. Ordlyden er en rettslig standard slik at innholdet justeres i forhold til den til enhver tid gjeldende moraloppfatning. Eksempler på atferd som kan omfattes er blotting, kikking eller nakenfotografering så lenge handlingene er seksuelt motivert. Etter omstendighetene kan også utuktig tale og rått snakk omfattes. Usømmelig opptreden kan også omfattes.

Bokstav a)

Hva som regnes som «offentlig sted» følger av strl. § 10. Her heter det i første ledd at det «med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes». Hvorvidt tilskuerne har samtykket i handlingen eller ikke har ikke betydning. Oppfyller handlingen også den objektive gjerningsbeskrivelsen i § 317, anvendes den alene i egenskap av spesialbestemmelse.

Bokstav b)

Bokstav b) rammer seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd «i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket til det». Alternativet kommer til anvendelse selv om handlingen skjer på privat område med bare én person til stede, jf. Rt. 1907 s. 355 og Rt. 1915 s. 550. Det kreves videre ikke noe uttrykkelig samtykke – konkludent atferd er tilstrekkelig.

Ordet «overfor» omfatter blant annet utuktige henvendelser i brev eller per telefon. I HR-2017-1245-A hadde en gutt tatt bilder med seksuelt krenkende innhold av ei jente uten hennes samtykke og deretter sendt det til to kamerater. Bildene ble senere spredt i ungdomsmiljøet. Høyesterett kom imidlertid til at handlingen ikke hadde skjedd «overfor» henne og tilfellet falt utenfor § 298. Handlingen ble derimot rammet av strl. 1902 § 390 a, som nå er videreført i strl. § 267. Det er i forarbeidene understreket at en handling ikke anses foretatt «overfor» noen dersom den seksuelt krenkende atferden gjøres tilgjengelig på generell basis, for eksempel på en internettside, jf. Ot.prp.nr. 18 (2006-2007) s. 30.

Strl. § 298 anvendes videre der seksuelt krenkende atferd eller annen uanstendig atferd foretas «i nærvær» av noen som ikke har samtykket. Foretas handlingen derimot «med» vedkommende, er det § 297 som skal anvendes.

 

Kilder:

Rettsdata (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

Ot.prp.nr. 18 (2006-2007)

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.