Gå til hovedinnhold Gå til søk

Straffeloven § 297. Seksuell handling uten samtykke

Straffeloven § 297 gjelder seksuell handling uten samtykke, og erstatter tidligere strl. 1902 § 200 første ledd. Med seksuell handling begrenses oppad mot seksuell omgang, og omfatter andre former for berøring av en annens kropp som har seksuell karakter og strider mot god skikk. Dersom den objektive gjerningsbeskrivelsen skal være oppfylt, kan fornærmede ikke ha samtykket til handlingen. Konkludent atferd er tilstrekkelig. Straffen ved overtredelse er bot eller fengsel inntil 1 år.


Straffeloven § 297

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som foretar seksuell handling med noen som ikke har samtykket i det.

Strafferamme og straffenivå

Den øvre strafferammen for overtredelse av § 297 er bot eller fengsel inntil 1 år, noe som innebærer en videreføring av strafferammen etter strl. 1902 § 200. Under følger noen eksempler fra rettspraksis om hvilket straffenivå Høyesterett har lagt seg på:

Rt. 2010 s. 523 gjaldt straffutmåling for seksuelle handlinger begått av en advokat under konsultasjon med en kvinnelig klient. Sentralt ved straffutmålingen sto den faktiske beskrivelsen av det straffbare forhold. Det dreide seg om flere tilnærmelser, og det ble lagt vekt på at handlingsforløpet fremstår som et grovt tillitsbrudd. Den seksuelle handling saken gjaldt grenset opp mot seksuell omgang, og ifølge forarbeidene burde skjerpingen av straffenivå for voldtekt også ha betydning for slike saker. Høyesterett fant etter dette at straffen til 120 dagers ubetinget fengsel var riktig.

Rt. 2010 s. 674 gjaldt straffutmåling for en bussjåførs forsøk på seksuell handling med en sovende passasjer. Bussjåføren hadde parkert bussen på et folketomt sted og trukket buksen og trusen hennes et stykke ned på lårene. Fornærmede sa nei, kledde på seg og forlot bussen. Ved straffutmålingen ble det vist til den da nylig avsagte dommen inntatt i Rt. 2010 s. 523, og ble på samme måte som her lagt vekt på at handlingen fremsto som et grovt tillitsbrudd. Det som skilte de to sakene var imidlertid at bussjåføren enda var på forsøksstadiet. Avkledningen var imidlertid krenkende i seg selv, og handlingen var egnet til  å virke svært skremmende. Høyesterett kom etter dette til at straff på fengsel i 120 dager også i dette tilfellet var passende.

Seksuell handling

Formuleringen «seksuell handling» erstatter det tidligere uttrykket «utuktig handling» i strl. 1902 § 212. Begrepet begrenses oppad mot «seksuell handling», se strl. § 291, og omfatter andre former for berøring av en annens kropp som har kjønnslig karakter. Handlingen må videre stride med god sed og skikk, jf. Rt. 1933 s. 995. Seksuell motivasjon er ikke et absolutt vilkår, med kan være et moment ved den samlede vurderingen av om en handling er straffbar. Særlig hvor handlingen objektivt sett ikke behøver å være av seksuell art, for eksempel i forbindelse med lek og omsorg, vil motivasjonen kunne ha stor betydning, jf. Rt. 2007 s. 1203 (11).

Beføling av en annens kjønnsorgan eller bryster er seksuell handling uavhengig av om det skjer under eller utenpå klærne, jf. henholdsvis Rt. 1988 s. 1383 og Rt. 1957 s. 210. Ved beføling under klærne kan det imidlertid ikke alltid kreves at kjønnsorganet har vært berørt, jf. Rt. 1951 s. 657. Har bevegelsen en viss intensitet, kan det tenkes at forholdet bør likestilles med masturbasjon og regnes som seksuell omgang, jf. NOU 1991:13 s. 16,  Ot.prp.nr. 20 (1991-1992) s. 14 og Rt. 2008 s. 917. Det regnes videre som seksuell handling dersom gjerningspersonen får fornærmede til å berøre sitt kjønnslem, jf. Rt. 1927 s. 1070. Seksuell handling krever likevel ikke alltid at det skjer en fysisk berøring, jf. Rt. 1947 s. 273.

Rt. 2007 s. 1203 omhandler den nedre grensen for hva som omfattes av «seksuell handling». Høyesterett uttaler her at:

Det kan selvsagt ikke alltid hindres at berøring av kjønnsorgan ved fellesbading skjer spontant eller ved et uhell. Slike situasjoner vil være klart innenfor det straffrie. Gjentatt bading med et barn etter å ha erfart at dette har skjedd – og uten å gjøre noe for å avverge det – blir noe annet. I vår sak har barnets vasking av den voksnes kjønnsorgan fått utvikle seg til et fast mønster. Dette er etter mitt syn over grensen.

Ikke har samtykket i det 

Strl. § 297 gjelder seksuell handling med noen som «ikke har samtykket i det». Det kreves imidlertid ikke et uttrykkelig samtykke, idet konkludent atferd er tilstrekkelig. For at samtykke skal være gyldig må fornærmede være i en slik posisjon at vedkommende er i stand til å gi det. Hvorvidt det foreligger et gyldig samtykke beror på en helhetsvurdering.

Ønsker du å anmelde en seksuell handling?

Erfarne bistandsadvokater tilknyttet denne nettsiden kan bistå deg i spørsmål angående anmeldelse av seksuelle handlinger. Bistandsadvokatene kan bistå i hele landet.
Ta kontakt med bistandsadvokatene dersom du har noen spørsmål tilknyttet anmeldelse av seksuelle handlinger.

Kilder:

Rettsdata (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

NOU 1991:13

Ot.prp.nr. 20 (1991-1992)

 

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.