Gå til hovedinnhold Gå til søk

Straffeloven § 296. Seksuell omgang med innsatte mv. i institusjon

Straffeloven § 296 omhandler seksuell omgang med innsatte mv. i institusjon. Bestemmelsen rammer forholdet mellom ansatte i kriminalomsorgen, politiet eller barnevernet som har kompetanse til å gi pålegg og føre oppsyn og innsatte eller plasserte i anstalt eller institusjon under disse, jf. bokstav a). Bokstav a) rammer seksuell omgang mellom disse, mens bokstav b) omfatter tilfeller der den ansatte får en innsatt til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv eller med hverandre. Etter bokstav c) straffes videre den ansatte for å skaffe en annen seksuell omgang med en innsatt eller plassert.


Straffeloven § 296

Med fengsel inntil 6 år straffes den som

a) har seksuell omgang med noen som er innsatt eller plassert i anstalt eller institusjon under kriminalomsorgen eller politiet eller i institusjon under barnevernet, og som der står under vedkommendes myndighet eller oppsikt,

b) får noen som han står i et forhold til som nevnt i bokstav a til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv eller til å ha seksuell omgang med hverandre, eller

c) skaffer en annen seksuell omgang med noen som han står i et forhold til som nevnt i bokstav a.

Seksuell omgang med innsatte mv. i institusjon

Bokstav a)

Etter bokstav a) straffes den som har seksuell omgang med noen som er innsatt eller plassert i anstalt eller institusjon under kriminalomsorgen eller politiet eller i institusjon under barnevernet, og som der står under vedkommendes myndighet eller oppsikt. Om hva som regnes som «seksuell omgang», se § 291. I motsetning til etter strl. § 295 om misbruk av overmaktsforhold og lignende, rammer § 296 enhver seksuell omgang, uavhengig av om den er oppnådd ved misbruk av stilling. Alternativet «anstalt eller institusjon under kriminalomsorgen» omfatter innsatte i fengsler og overgangsboliger, jf. straffegjennomføringsloven § 10. Soning utenfor fengsel med særlige vilkår omfattes imidlertid ikke. Som «anstalt under politiet» regnes politiarrest, ventecelle og andre lokaler som politiet disponerer. Videre omfatter bestemmelsen alle institusjoner som barnevernet disponerer.

For alle alternativene over må fornærmede stå under gjerningspersonens myndighet eller oppsikt. Alternativet «myndighet» tilsier at den ansatte har kompetanse til å gi den innsatte pålegg, mens alternativet «oppsikt» retter seg mer mot oppsyn. Dette innebærer at det kun er personer som står i et visst avhengighetsforhold til fornærmede som rammes av bestemmelsen. Dette kan for eksempel være en fengsels- eller politibetjent, mens kontorpersonell og rengjøringspersonaler faller klart utenfor.

Bokstav b)

Etter bokstav b) straffes den som får noen som han står i et forhold til som nevnt i bokstav a til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv eller til å ha seksuell omgang med hverandre. Det første alternativet svarer til strl. § 291 bokstav c) med den ulikhet at gjerningspersonen etter § 291 må ha anvendt «vold eller truende atferd», mens det etter § 296  kreves at det foreligger et slikt forhold mellom gjerningspersonen og fornærmede som nevnt i bokstav a).

Bokstav c)

Bokstav c) straffes den som skaffer en annen seksuell omgang med noen som han står i et forhold til som nevnt i bokstav a. Selv om ordlyden kan tyde på det, er dette ikke en ordinær medvirkningsbestemmelse. For det første omfattes bare personer som har en slik stilling som nevnt i bokstav a). For det andre tilsier ordet «skaffer» noe mer aktivitet enn medvirkning etter strl. § 15. Forarbeidene nevner som eksempler: oppmuntring, tilskyndelse eller mild beordring av den innsatte/plasserte til å seksuell omgang med en annen person, jf. Ot.prp.nr. 28 (1999-2000) s. 114.

Strafferamme

Den øvre strafferammen for brudd på gjerningsbeskrivelsen i strl. § 296 er fengsel i 6 år. Da strafferammen ble hevet fra 5 til 6 år, ble endringen omtalt som en rent teknisk endring som ikke i seg selv er ment å påvirke straffenivået, jf. Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 239. Det forutsettes imidlertid at uttalelsene om skjerpet straffenivå for voldtekt «bør ha betydning for straffenivået også for andre tilfeller av seksuell omgang uten reelt samtykke».

 

Kilder:

Rettsdata (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

Ot.prp.nr. 28 (1999-2000)

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.