Gå til hovedinnhold Gå til søk

Straffeloven § 294. Grovt uaktsom voldtekt

Straffeloven § 294 omhandler grovt uaktsom voldtekt. Den objektive gjerningsbeskrivelsen er den samme som etter strl. §§ 291 og 292, men skyldkravet er ulikt. Etter § 294 er det tilstrekkelig at gjerningspersonen har opptrådt grovt uaktsomt. Handlingen må være svært klanderverdig og det må være grunnlag for sterk bebreidelse, jf. strl. § 23. Strafferammen for grovt uaktsom voldtekt er fengsel i 6 år, men dersom voldtekten er grov, forhøyes strafferammen til fengsel i 10 år. 


Straffeloven § 294

Grovt uaktsom voldtekt straffes med fengsel inntil 6 år. Foreligger omstendigheter som nevnt i § 293 er straffen fengsel inntil 10 år.

Grovt uaktsom voldtekt

Den objektive gjerningsbeskrivelsen av voldtekt er identisk med § 291 og § 292, og det må med andre ord ses hen til disse bestemmelsene for hva som regnes som «voldtekt». Skyldkravet er imidlertid ulikt. Mens det etter § 291 og § 292 kreves at gjerningspersonen handlet forsettlig, er det etter § 294 tilstrekkelig at han var grovt uaktsom.

Legaldefinisjonen av uaktsomhet følger av strl. § 23. Den som handler i strid med kravet til forsvarlig opptreden på et område, og som ut fra sine personlige forutsetninger kan bebreides, er uaktsom, jf. § 23 første ledd. Etter andre ledd er uaktsomheten grov dersom handlingen er svært klanderverdig og det er grunnlag for sterk bebreidelse. Det er i forarbeidene til bestemmelsen uttalt at det skal «noe mindre til for at kravet til grov uaktsomhet er oppfylt» nå enn tidligere, jf. Ot.prp.nr. 90 (2003-2004) s. 427. Selv om dette teoretisk sett innebærer en utvidelse av anvendelsesområde til strl. § 294, vil imidlertid modifikasjonen i forarbeidene neppe få betydning i praksis. Hvorvidt uaktsomheten i et konkret tilfelle regnes grov eller ikke vil uansett være et skjønnsmessig spørsmål som avgjøres av dommerens subjektive oppfatning.

Strl. § 293 omhandler grov voldtekt. Foreligger det omstendigheter som nevnt i denne bestemmelsen, følger det av § 294 annet punktum at den øvre strafferammen økes. Dette innebærer at gjerningspersonen må ha opptrådt grovt uaktsom med hensyn til at voldtekten er begått i fellesskap, jf. § 293 bokstav a), eller at voldtekten er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte, jf. bokstav b). Med hensyn til omstendighetene nevnt i bokstav c), at fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på kropp eller helse, er det imidlertid her som ellers tilstrekkelig med simpel uaktsomhet, jf. strl. § 23 første ledd, jf. § 24. Henvisningen til «omstendigheter som nevnt i § 293» må videre omfatte tilfeller hvor den domfelte tidligere er straffet for voldtekt, herunder grovt uaktsom voldtekt, eller handlinger som omfattes av §§ 299, 300 og 301.

Strafferamme og straffenivå

Strafferammen for grovt uaktsom voldtekt er fengsel i 6 år. Er voldtekten grov, forhøyes den øvre strafferammen til fengsel i 10 år. Dette innebærer en økning på henholdsvis 1 år og 2 år sammenlignet med nivået i 2009. I Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 235 uttales det at

Forskjellen i straffenivå mellom forsettlige og grovt uaktsomme voldtekter etter straffeloven 1902 synes etter departementets mening for skarp. Straffenivået bør fastlegges slik at det er en mer glidende overgang i nivået mellom grovt uaktsom voldtekt og forsettlig voldtekt. Der den utviste skylden ligger tett opp mot forsett, bør straffenivået nærme seg minstestraffen for forsettlig voldtekt.

Oppreisningsnivået for grovt uaktsom voldtekt er kr 90 000, jf. Rt. 2012 s. 201. I denne saken ble imidlertid oppreisningen satt til kr 100 000 som følge av at domfelte hadde tatt bilder av fornærmede mens hun sov, både før og etter samleie, og deretter distribuert de til venner av seg.

 

Kilder:

Rettsdata (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

Ot.prp.nr. 90 (2003-2004)

Ot.prp.nr. 22 (2008-2009)

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.