Gå til hovedinnhold Gå til søk

Straffeloven § 293. Grov voldtekt

Straffeloven § 293 omhandler grov voldtekt, og erstatter i hovedsak strl. 1902 § 192 tredje ledd. I andre ledd bokstav a til c listes det opp tre ulike momenter som det særlig skal legges vekt på i vurderingen av om voldtekten er grov. Foreligger ett av momentene, skal det mye til for at voldtekten ikke skal anses grov. Er voldtekten grov forhøyes strafferammen til fengsel i 21 år, jf. første ledd. Dette gjelder også dersom den skyldige tidligere er straffet for handlinger som nevnt i §§ 291, 294 eller 299. 


Straffeloven § 293

Grov voldtekt straffes med fengsel inntil 21 år. Det samme gjelder dersom den skyldige tidligere er straffet for handlinger som nevnt i §§ 291, 294 eller 299.

Ved avgjørelsen av om voldtekten er grov skal det særlig legges vekt på om

a) den er begått av flere i fellesskap,

b) den er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte, eller

c) den fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på kropp eller helse. Seksuelt overførbar sykdom regnes alltid som betydelig skade på kropp eller helse. Seksuelt overførbar sykdom regnes alltid som betydelig skade på kropp eller helse etter denne paragrafen.

Første ledd

Strafferamme

Strl. § 293 første ledd forhøyer den øvre strafferammen til fengsel i 21 dersom voldtekten er grov. Bestemmelsen inneholder derimot ingen minstestraff. Dette betyr at minstestraffen på fengsel i 3 år i strl. § 292 kun kommer til anvendelse dersom handlingen faller inn under en av de alternativene i denne bestemmelsen. Foreligger derimot ikke slik kvalifisert seksuell omgang og handlingen kun rammes av strl. § 291, jf. § 293, kan det utmåles en lavere straff uten at dette begrunnes i strl. § 80.

Det som er sagt over om strafferammen gjelder også dersom gjerningspersonen tidligere er straffes for handlinger som nevnt i § 291, § 294 eller § 299. Henvisningen til § 291 omfatter også tidligere domfellelser etter § 292 og § 293, mens henvisningen til § 299 om voldtekt av barn under 14 år også omfatter § 300 og § 301. Henvisningen til § 294 om grovt uaktsom voldtekt ble tilføyd ved lov 19. juni 2015 nr. 65. For å lese mer om generelle vilkårene for gjentagelsesstraff, se strl. § 79.

Straffenivå

Om straffenivået er det i forarbeidene uttalt at for grove voldtekter, jf. § 293, der minstestraffen i § 292 kommer til anvendelse, bør normalstraffenivået ikke være under fengsel i fem år, jf. Ot.prp.nr.22 (2008-2009) s. 229. Dersom tiltalte tidligere er straffet for seksuallovbrudd, bør dette tillegges «markert straffskjerpende betydning». Om voldtekter som ikke omfattes av minstestraffen uttales det videre at «hevingen av straffenivået i saker som omfattes av minstestraffen må gis tilsvarende betydning for voldtekt til seksuell omgang som ikke omfattes av minstestraffen. Der skal ikke gå noe markert skille i straffenivå mellom voldtekter som omfattes av minstestraffen og andre voldtekter». Det skal heller ikke være noe skille i normalstraffenivå for voldtekter som er omfattet av de ulike alternative overtredelsesmåtene i bokstav a til c i strl. § 291.

Andre ledd

Særlig legges vekt på

Andre ledd angir momenter det «særlig» skal legges vekt på i vurderingen av om voldtekten er grov. Ordet «særlig» tilsier at listen ikke er uttømmende, men at momentene har stor betydning. Det er i forarbeidene uttalt at «hvis et av momentene er til stede, skal det mye til for at voldtekten ikke anses som grov», jf. Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 440.

Bokstav a)

Etter bokstav a) skal det særlig legges vekt på om voldtekten er begått av flere i fellesskap. Alternativet rammer såkalte gruppevoldtekter, og markerer det graverende i at en person ikke bare selv begår en voldtekt, men dessuten også medvirker til de øvrige gjerningspersonenes voldtekt. Ordet «fellesskap» tilsier at det må være minst to gjerningspersoner, jf. Rt. 2002 s. 1210. Høyesterett kom imidlertid i HR-2018-884-A til at det ikke er tilstrekkelig at én person utfører den seksuelle omgangen, mens en annen medvirker til den. For at bokstav a) skal komme til anvendelse måtte «flere enn én person … ha utført seksuell omgang med fornærmede».

Bokstav b)

Etter bokstav b) skal det særlig legges vekt på om voldtekten er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte. Hvorvidt handlingen er begått på en «særlig» smertefull eller «særlig» krenkende måte beror ifølge forarbeidene på et skjønn, der fornærmedes alder og utrustning skal stå særlig sentralt, jf. Ot.prp.nr. 28 (1999-2000) s. 112. Proposisjonen viser videre til NOU 1991: 13 s. 35 hvor det om overgrep mot barn uttales at

Som eksempel kan nevnes overgrep som innebærer særlig smertefull inntrengning i skjeden eller endetarmsåpningen. Som eksempel på overgrep som er begått på en særlig krenkende måte, kan nevnes oralsexovergrep og overgrep som medfører at det skjer sædutløsning på barnets kropp. Også inntrengning i skjeden eller endetarmsåpningen med gjenstander kan oppleves som særlig krenkende.

Bokstav c)

Etter bokstav c) skal det særlig legges vekt på om den fornærmede som følge av voldtekten dør eller får betydelig skade på kropp eller helse. Formuleringen «som følge av» tilsier at det er tilstrekkelig at gjerningspersonen har opptrådt uaktsomt med hensyn til følgeskadene, jf. strl. § 24, i motsetning til etter bokstav a) og b) som bare kan vektlegges dersom omstendighetene dekkes av gjerningspersonens forsett. Hva som regnes som «betydelig skade på kropp eller helse» er definert i strl. § 11, og det vil her være alternativet «alvorlig psykisk skade» som har størst betydning. I tillegg til det som følger av § 11, skal seksuelt overførbar sykdom alltid regnes som betydelig skade på kropp eller helse etter denne paragrafen, jf. annet punktum.

 

Kilder:

Rettsdata (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

Ot.prp.nr. 28 (1999-2000)

Ot.prp.nr. 22 (2008-2009)

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.