Gå til hovedinnhold Gå til søk

Straffeloven § 291. Voldtekt

Straffeloven § 291 inneholder den objektive gjerningsbeskrivelsen av voldtekt. De tre alternativene i bokstav a) til c) er alle å anse som voldtekt og av samme alvorlighetsgrad. Skyldkravet er forsett og den øvre strafferammen er fengsel i 10 år. Bestemmelsen må imidlertid suppleres av strl. § 292 om minstestraff ved voldtekt til samleie mv. og strl. § 293 om grov voldtekt.


Straffeloven § 291

Med fengsel inntil 10 år straffes den som

a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende adferd,

b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller

c) ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Alternative overtredelsesmåter

Strl. § 291 inneholder den objektive gjerningsbeskrivelsen av voldtekt. Bestemmelsen oppstiller tre alternative måter å oppfylle gjerningsbeskrivelsen i bokstav a), b) og c), og det tilhører straffespørsmålet å avgjøre hvilket alternativ som er overtrådt i den konkrete sak. Det er adgang til å stilles spørsmål om flere bokstaver  under ett, og dersom overtredelse av én bokstav besvares benektende, kan det stilles nytt spørsmål om overtredelse av en annen bokstav. Det med andre ord tale om samme forhold etter straffeprosessloven § 38.

Bokstav a)

Etter bokstav a) regnes det som voldtekt dersom noen «skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd».

Seksuell omgang

«Seksuell omgang» har erstattet det som før het «utuktig omgang», og innholdet er i stor grad fastsatt gjennom rettspraksis. Begrepet avgrenses nedad mot «seksuell handling» som benyttes i strl. § 297.

Uttrykket omfatter for det første samleie; innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning, jf. strl. § 292 (1) bokstav a). Innføring av penis i fornærmedes munn og innføring av gjenstand i skjede- eller endetarmsåpning, jf. henholdsvis bokstav b) og c) i § 292, regnes videre som kvalifiserte former for seksuell omgang. Ut over det som følger av alternativene i § 292, omfatter imidlertid uttrykket «seksuell omgang» også en del andre tilfeller.

Både ensidig og gjensidig masturbasjon omfattes av seksuell omgang, se henholdsvis Rt. 1991 s. 554 og Rt. 1921 s. 827. Begrepet omfatter videre suging og slikking av kjønnsorganer, se eksempelvis Rt. 2011 s. 1412, Rt. 2013 s. 287 og Rt. 2013 s. 751. Det regnes også som seksuell omgang dersom noen fører en eller flere fingre inn i skjede- eller endetarmsåpning, jf. henholdsvis Rt. 1985 s. 202 og Rt. 1990 s. 319. Fingeren(e) må ikke ha vært i bevegelse. Høyesterett forutsatte dessuten i Rt. 2008 s. 917 (10) at det etter omstendighetene kan foreligge seksuell omgang selv om det ikke føres noen finger inn i skjeden.

Samleielignende forhold, herunder fysisk berøring mellom blottede kjønnsdeler, regnes som seksuell omgang, jf. Rt. 1912 s. 624 og Rt. 1970 s. 1110. Det stilles ikke krav om samleiebevegelser eller at gjerningspersonen har forsett om å føre penis inn i skjede- eller endetarmsåpning. Rettspraksis og forarbeider har videre slått fast at dersom en mann fører sin blottede penis mellom en kvinnes blottede lår, mage eller seteparti og utfører samleiebevegelser, regnes dette som seksuell omgang, se blant annet Rt. 1938 s. 614 og Rt. 2002 s. 436 samt NOU 1991:13 s. 16, Ot.prp.nr. 20 (1991-1992) s. 14 og Ot.prp.nr. 28 (1999-2000) s. 25. Hvorvidt det oppnås sædavgang er ikke avgjørende.

I HR-2017-00968-A anså Høyesterett det som seksuell omgang at gjerningspersonen gned sin erigerte penis mot datterens rygg og bak utenpå nattkjole og truse. Grensedragningen mellom seksuell omgang og seksuell handling ble oppsummert slik

Når det ikke foreligger rettspraksis som avgjør om en handlemåte skal klassifiseres som seksuell omgang eller som seksuell handling, må det foretas en skjønnsmessig vurdering hvor det sentrale vurderingstemaet er om forholdet er samleielignende, eller kan sies å være et samleiesurrogat. Sammenligningen må skje mot handlinger som etter lov og praksis i dag skal regnes som samleie. Det vil ofte være naturlig å vurdere det aktuelle forholdets alvor opp mot handlemåter som allerede er bedømt i rettspraksis.

I vurderingen kan inngå en rekke momenter avhengig av de nærmere forhold i saken. Blant de momenter som kan være relevante nevner jeg: Graden av intimitet (hvor på kroppen og om det er kontakt med naken hud), intensitet, varighet, sammenheng, alder og aldersforskjell.

Vold

Alternativet «vold» omfatter enhver maktanvendelse mot fornærmedes legeme som utføres med det forsett å overvinne en motstand. Det er uten betydning om fornærmede settes ut av stand til å forsvare seg eller hensikten gjennomføres til tross for motstanden. Hva som regnes som «vold» er relativt, og terskelen er gjennomgående lavere når fornærmede er mindreårig eller på annen måte står i en sårbar posisjon i forhold til gjerningspersonen, jf. Ot.prp.nr. 28 (1999-2000) s. 111. I tillegg til alder og sårbarhet, er omgivelsene rundt og relasjonen mellom de involverte faktorer av betydning. Volden må utføres av den som oppnår den seksuelle omgangen, eventuelt av en medvirker, jf. «skaffer seg».

Truende atferd

Alternativet «truende atferd» erstatter å «fremkalle frykt for noens liv eller helse» og innebærer en utvidelse i forhold til tidligere ordlyd. Formuleringen er ikke begrenset til trusler om fysisk overlast, men omfatter også trusler om skandalisering, oppsigelse osv. Trusselen kan også gjelde en rettmessig handling, for eksempel å inngi en anmeldelse. Det avgjørende er ikke hvorvidt trusselen gjelder fornærmede selv, men hvilken effekt den har på vedkommende.

Som det fremgår under må det foreligge årsakssammenheng mellom den truende adferden og den seksuelle omgangen. Jo mer alvorlig den truende adferden er, desto mer sannsynlig er det at kravet til årsakssammenheng er oppfylt. På samme måte som for alternativet «vold», er det videre relativt hva som regnes som «truende atferd», se om dette over.

Skaffer seg

Formuleringen «skaffer seg» innebærer at det må foreligge årsakssammenheng mellom voldsutøvelsen og/eller den truende atferden, og den seksuelle omgangen. Selv om årsakssammenhengen gjennomgående vil innebære et element av tvang, inneholder voldtektsbestemmelsen ikke lenger noe uttrykkelig krav om tvang. Formålet med den språklige endringen var å hindre et uønsket fokus på fornærmedes atferd og valgmuligheter i en situasjon der vedkommende blir utsatt for vold og/eller truende atferd.

Bokstav b)

Etter bokstav b) regnes det som voldtekt dersom noen «har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen». Om hva som inngår i «seksuell handling», se over.

Bevisstløs

Eksempler på tilfeller der fornærmede er «bevisstløs» er der vedkommende sover, er i hypnose eller har mistet bevisstheten som følge av sykdom eller ytre påvirkning. Hvorvidt bevisstløsheten er selvforskyldt har ingen betydning, jf. Rt. 2009 s. 321. At gjerningspersonen tror at fornærmede i bevisst tilstand ville ha samtykket er videre irrelevant. Normalt er det heller ikke tilstrekkelig at fornærmede har samtykket til handlingen i bevisst tilstand. I Rt. 2003 s. 687 kom Høyesterett likevel til at seksuell omgang som ble innledet mens begge var våkne, men som fortsatte etter at kvinnen hadde sovnet, ikke var omfattet. Det ble lagt avgjørende vekt på at «det er så stor forskjell i graden av krenkelse og klanderverdighet sammenliknet med det som typisk rammes som voldtekt». Unntak kunne imidlertid tenkes der gjerningspersonen har gått over til mer inngripende handlinger etter at partneren har sovnet eller der bevisstløsheten inntrer som følge av epileptisk anfall, en ulykke eller liknende.

Av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen

Eksempler på tilfeller der fornærmede av andre grunner er ute av stand til å motsette seg handlingen kan være der vedkommende er lam, utmattet eller psykisk ute av stand til å motsette seg.

Bokstav c)

Bokstav c) omfatter to ulike forhold. For det første regnes det som voldtekt dersom noen «ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen». I dette tilfellet er de som er direkte involvert i den seksuelle omgangen begge to fornærmede. Hvis derimot den ene er med frivillig, vil vedkommende kunne være skyldig i voldtekt eller medvirkning til voldtekt dersom skyldkravet forsett er oppfylt. For det andre regnes det som voldtekt dersom noen «ved vold eller truende atferd får noen … til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv».  Alternativet ble tilføyd på bakgrunn av dommen inntatt i Rt. 1999 s. 1718. Der er i forarbeidene uttalt at det «vil kunne fremstå som særlig ydmykende for offeret» dersom «de nevnte forhold bedømmes mindre strengt enn en ordinær voldtekt». Om hva som ligger i «vold eller truende atferd» og «seksuell omgang», se over.

Idealkonkurrens

Spørsmålet er om én handling utgjør overtredelse av ett eller flere straffebud. Hvis svaret er at flere straffebud skal anvendes på én og samme handling i samme sak, sier man at det foreligger idealkonkurrens.

Der grensen mellom hva som utgjør ett eller flere forhold ikke følger av loven selv, anvendes ett straffebud dersom det fullt ut dekker samtlige sider av det straffbare forholdet, jf. Rt. 2003 s. 1376. Flere straffebud anvendes bare når dette er nødvendig for å markere momenter ved den straffbare handling som ikke blir markert om kun ett straffebud anvendes. Straffbare handlinger med kun én fornærmet, men som rammer ulike interesser regnes som flere forhold. Dette tilsier at §§ 291 til 293 skal anvendes i konkurrens med §§ 299-301.

Strafferamme og straffenivå

Den øvre strafferammen for voldtekt etter strl. § 291 er fengsel i 10 år. Bestemmelsen suppleres av strl. § 292 om minstestraff for voldtekt til samleie mv. og strl. § 293 om grov voldtekt. Det er i forarbeidene understreket at

Straffenivået må reflektere at voldtekt er et av de mest alvorlige forbrytelsene mot en persons fysiske, psykiske og seksuelle integritet og som oftest vil ha dyptgripende skadevirkninger og medføre reduksjon i livskvalitet for den som rammes. Dette gjelder for alle typer voldtekt – ikke bare for overfallsvoldtekter eller voldtekter der det blir brukt vold, men også for voldtekter begått mot personer som er ute av stand til å motsette seg handlingen.

Det uttales deretter at straffenivået for voldtekt må skjerpes betraktelig – både for å bedre reflektere alvorligheten i lovbruddet og for å samsvar bedre med straffenivået for andre typer straffebestemmelser som beskytter den enkeltes fysiske integritet. Ifølge forarbeidene må det såkalte normalstraffnivået for voldtekt, uten særlig formildende eller skjerpende omstendigheter, da være betydelig høyere. For voldtekt til seksuell omgang ved å stikke én finger eller flere fingre inn i fornærmedes skjede er det i Rt. 2013 s. 848, Rt. 2013 s. 853 og Rt. 2013 s. 856 oppstilt et normalstraffenivå på fengsel i 3 år og 3 måneder. I Rt. 2014 s. 637 ble det imidlertid idømt fengsel i 3 år og 7 måneder for voldtekt som besto i at en 14 år gammel jenta hadde blitt tvunget til å onanere seg selv. Høyesterett understreket her at det ikke var grunn til å etablere noe normalstraffenivå for de ulike former for voldtekt til seksuell omgang. I den svært grove saken inntatt i HR-2017-1282-A ble straffen satt til fengsel i fem år. Saken gjaldt voldtekt via internett, der domfelte hadde tvunget jenter til å utføre seksuell omgang med seg selv og med hverandre.

Oppreisning

Den som er utsatt for voldtekt har krav på oppreisning, en form for erstatning for tort og svie av ikke økonomisk art, for den straffbare handlingen, jf. skadeerstatningsloven §§ 3-5, jf. 3-3. I Rt. 2012 s. 1129 ble oppreisningsbeløpet for voldtekt til seksuell omgang (jf. nå §§ 291 og 299) overfor to barn under 10 år satt til 120 000 kr. Høyesterett understreket imidlertid at oppreisningsnivået ikke kunne standardiseres i disse sakene. I Rt. 2015 s. 943 ble oppreisningen satt til kr 100 000 for masturbasjon av en sovende kvinne. For voldtekt til samleie, jf. strl. § 292, er normen derimot kr 150 000, jf. Rt. 2011 s. 743 og Rt. 2012 s. 201.

Les mer: Hvor mye får man i oppreisning etter voldtekt?

Kilder:

Rettsdata.no (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.