Gå til hovedinnhold Gå til søk

Straffeloven § 281. Uaktsom forvoldelse av død

Straffeloven § 281 omhandler uaktsom forvoldelse av død. Det er tilstrekkelig at gjerningspersonen har utvist vanlig uaktsomhet. Dette beror på en konkret vurdering, og kravet til forsvarlig atferd vil variere innenfor ulike livsområder. I trafikksaker er aktsomhetsnormen noe strengere etter § 281 enn etter vegtrafikkloven § 31, jf. § 3. Bestemmelsene kan anvendes i konkurrens. Ordet «forvolder» krever videre at det er årsakssammenheng mellom den uaktsomme handlingen og døden.


Straffeloven § 281

Med fengsel inntil 6 år straffes den som uaktsomt forvolder en annens død.

Uaktsom forvoldelse av død

Straffeloven § 281 viderefører strl. 1902 § 239 om uaktsomt drap uten realitetsendringer, jf. Ot.prp.nr.22 (2008-2009) s. 433. Opplistingen av de konkrete forøvelsesmåtene «ved bruk av våpen» og «ved motorvogn» er imidlertid utelatt ettersom de er uten rettslig betydning. 

Uaktsomhet

Det er tilstrekkelig at gjerningspersonen har utvist vanlig uaktsomhet. Hva som regnes som uaktsomt beror på en vurdering av kravet til forsvarlig opptreden på det aktuelle området, og hvorvidt gjerningspersonen ut fra sine personlige forutsetninger kan bebreides, jf. strl. § 23. Det må foretas en konkret vurdering.

Spesielt i trafikksaker har det vært et tilbakevendende tema hvor strengt aktsomhetskrav som skal legges til grunn. I situasjoner der det kreves særlig aktpågivenhet, for eksempel ved rygging eller passering av gangfelt, må det gjelde en streng aktsomhetsnorm, jf. HR-2008-1665-A og Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 433. I andre situasjoner må det derimot kreves noe mer kritikkverdig atferd for å konstatere uaktsomhet, og et øyeblikks uoppmerksomhet eller feilfordeling av oppmerksomhet i forbindelse med vanlig kjøring er normalt da ikke tilstrekkelig for å anse atferden som uaktsom.

Aktsomhetsnormen er imidlertid ikke den samme i strl. § 281 som i veitrafikkloven § 31, jf. § 3. I Rt. 2009 s. 299 medførte dette at en bussjåfør ble dømt etter den generelle aktsomhetsnormen i vegtrafikkloven § 31, jf. § 3, men – riktignok under sterk tvil – ikke etter strl. § 281 (strl. 1902 § 239). Bestemmelsene kan også anvendes i konkurrens, jf. Rt. 1980 s. 360. Forutsetningen er at det er reist tiltale etter begge bestemmelsene fordi overtredelsene etter straffeprosessloven § 38 prosessuelt sett anses som ulike forhold. Dette må fortsatt gjelde selv om EMD-dommen Zolotukhin v Russia må medføre at en domfellelse etter veitrafikkloven § 3 stenger for en senere sak etter § 281.

Forvolder

Ordet «forvolder» innebærer at det må være årsakssammenheng mellom gjerningspersonens uaktsomhet og en annens død.

Kilder:

Rettsdata.no (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

Ot.prp.nr. 22 (2008-2009)

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.