Gå til hovedinnhold Gå til søk

Straffeloven § 280. Uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse

Straffeloven § 280 omhandler uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse. Hvorvidt gjerningspersonen har handlet uaktsomt beror på en vurdering av hva som er forsvarlig opptreden på området og om vedkommende ut fra sine personlige forutsetninger kan bebreides, jf. strl. § 23. Loven stiller videre krav om årsakssammenheng mellom gjerningspersonens uaktsomme handling og den betydelige skaden på kropp eller helse. Hva som regnes som betydelig skade på kropp eller helse er regulert i strl. § 11.


Straffeloven § 280

Med fengsel inntil 3 år straffen dom uaktsomt volder betydelig skade på en annens kropp eller helse.

Uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse

Uaktsomhet er definert i strl. § 23. Første ledd omhandler såkalt simpel uaktsomhet, og der heter det at den som handler i strid med kravet til forsvarlig opptreden på et område, og som utfra sine personlige forutsetninger kan bebreides, er uaktsom. Grov uaktsomhet foreligger dersom handlingen er svært klanderverdig og det er grunnlag for sterk bebreidelse, jf. annet ledd.

Ordet «volder» viser til det alminnelige årsakskravet og innebærer at det må foreligge årsakssammenheng mellom gjerningspersonens uaktsomme handling og den betydelige skaden på en annens kropp eller helse. Rettspraksis viser at også enkelte handlinger som det umiddelbart kunne synes naturlig å regne som medvirkning omfattes av vilkåret «volder». I tillegg vil også medvirkning rammes, jf. strl. § 15 som inneholder en generell medvirkningsregel. Dette må bety at kravet til årsakssammenheng for medvirkeren er mindre strengt enn det ville ha vært om man måtte bygge på en direkte tolkning av ordet «volder».

For hva som regnes som betydelig skade på kropp eller helse, se strl. § 11.

Strafferammen er fengsel i 3 år.

 

Kilder:

Rettsdata.no (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.