Gå til hovedinnhold Gå til søk

Straffeloven § 278. Medlidenhetsdrap

Straffeloven § 278 omhandler såkalte medlidenhetsdrap, det vil si at noen dreper en person som er dødssyk eller som av andre grunner er nær ved å dø med den hensikt å spare den syke for videre lidelser. Straffen for den som dreper kan i slike tilfeller settes under minstestraffen eller til en mildere straffart enn det som ellers følger av strl. § 275 om drap. 


Straffeloven § 278

Dersom noen av medlidenhet dreper en person som er dødssyk, eller som av andre grunner er nær ved å dø, kan straffen settes under minstestraffen eller til en mildere straffart enn det som følger av § 275.

Dødssyk eller av andre grunner nær ved å dø

Straffeloven § 278 regulerer tilfeller hvor det ikke foreligger samtykke til drapet, i motsetning til etter strl. § 276 (2). Ifølge forarbeidene tar bestemmelsen i hovedsak sikte på tilfeller hvor gjerningspersonen antar at den drepte ville ha samtykket dersom vedkommende var i stand til å gi uttrykk for dette, jf. Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 432. Det understrekes her at hovedformålet må være å spare den syke for videre lidelser. Hensynet til de pårørende er derimot neppe relevant.

For at det skal være tale om medlidenhetsdrap, slik at straffen kan settes under minstestraffen eller til en mildere straffart enn det som følger av § 275, må ett av to alternative vilkår være oppfylt: Personen må enten være dødssyk eller av andre grunner være nær ved å dø. Vilkåret erstatter den tidligere ordlyden i strl. 1902 om at sykdommen måtte være «haabløs». Om endringen heter det i forarbeidene at det någjeldende vilkår er noe snevrere enn det forrige ved at døden må være «nært forestående», jf. Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 432-433. Ifølge Rt. 1971 s. 1194 kan sykdomsbegrepet ikke være begrenset til sykdommer i tradisjonell forstand.

At straffen kan settes under minstestraffen innebærer at straffen kan settes til fengsel kortere enn 8 år, jf. § 275. Videre vil en mildere straffart typisk her være bot.

Kilder:

Rettsdata.no (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

Ot.prp.nr. 22 (2008-2009)

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.