Gå til hovedinnhold Gå til søk

Straffeloven § 273. Kroppsskade

Straffeloven § 273 omhandler kroppsskade. Bestemmelsen oppstiller ulike alternative handlingsmåter som kvalifiserer til «kroppsskade». For det første kan gjerningspersonen skade en annens kropp eller helse. For det andre kan vedkommende gjøre en annen fysisk maktesløs eller fremkalle bevisstløshet eller en liknende tilstand hos en annen. Strafferammen for kroppsskader er fengsel i 6 år.


Straffeloven § 273

Med fengsel inntil 6 år straffes den som skader en annens kropp eller helse, gjør en annen fysisk maktesløs eller fremkaller bevisstløshet eller liknende tilstand hos en annen.

Strafferamme

Strafferammen for kroppsskader er fengsel i 6 år.

Skader en annens kropp eller helse

Tilsvarende som etter strl. § 272 om grov kroppskrenkelse skal skadebegrepet tolkes innskrenkende. Ikke enhver forstyrrelse av legemets anatomiske eller fysiologiske tilstand regnes som skade på legeme. Skadebegrepet begrenses videre oppad mot § 274 (2) om «betydelig skade på en annens kropp eller helse».

Småskader på kropp, for eksempel blåveiser, buler, hevelser eller små risp, subsumeres ofte under strl. § 271 om kroppskrenkelser. Dette gjelder imidlertid ikke unntaksfritt. For det første kan omfanget av blåveisen være så betydelig at forholdet subsumeres under strl. § 273. For det andre kan det tenkes at fornærmede er blitt påført flere småskader og at summen av småskadene etter konkret vurdering skal regnes som en kroppsskade i lovens forstand, se Rt. 1965 s. 1104 og Rt. 1970 s. 20.

Hvorvidt det er tale om en kroppsskade beror på helhetsvurdering, der særlig skadens art og omfang, lokalisering og varighet har stor betydning. Et eksempel på kroppsskade som er omfattet av bestemmelsen er bruddskader, selv om de leges over tid. Et annet eksempel er tap av tann, selv om det er en melketann og selv om den ikke slås ut. Ved sårskader vil sårets omfang, lokalisering og om såret må sys ha særlig betydning. Dersom såret etterlater seg et arr i ansiktet regnes det lettere som en kroppsskade.

Ordlyden «skader en annens helse» omfatter videre enhver varig forringelse av sunnhetstilstanden, herunder følger av rent psykisk art. Det er i teorien lagt til grunn at noen dagers sengeleie eller arbeidsudyktighet er nok, men at en forbigående forringelse faller utenfor bestemmelsen. I Rt. 2015 s. 1025 kom imidlertid Høyesterett til at sykemelding i fem dager som følge av lett hjernerystelse på grunn av slag mot hodet, ikke var omfattet.

Gjør en annen fysisk maktesløs eller fremkalle bevisstløshet eller liknende tilstand

Alternativet om å gjøre noen fysisk maktesløs retter seg hovedsakelig mot de tilfellene hvor maktesløsheten er et resultat av en viss anatomisk eller fysiologisk innvirkning på kroppen, eksempelvis ved at man ved et medisinsk preparat lammer kroppens muskulatur uten at fornærmede mister bevisstheten, jf. Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) s. 429. Etter ordlyden omfatter alternativet det å for eksempel ta fra en person krykker som han er helt avhengig av, men fordi maktesløsheten da ikke fremkalles ved en viss innvirkning på kroppens anatomiske eller fysiologiske tilstand, er en slik handling ikke omfattet av strl. § 273. Det kan i stedet være aktuelt å pådømme handlingen som frihetsberøvelse eller hensettelse i hjelpeløs tilstand.

Eksempler på omfattede handlinger kan være å slå noen i svime eller ta et så hardt kvelertak at vedkommende besvimer. Det kreves imidlertid ikke at fornærmede påføres skade, og heller ikke at vedkommendes bevissthet påvirket for at handlingen skal subsumeres under strl. § 273, jf. Rt. 2004 s. 381.

 

Kilder:

Rettsdata.no (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

Forarbeider: Ot.prp. nr. 22 (2008-2009)

 

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.