Gå til hovedinnhold Gå til søk

Straffeloven § 232. Grov narkotikaovertredelse

Straffeloven § 232 omhandler grov narkotikaovertredelse. Det må foretas en helhetsvurdering og bestemmelsen angir en ikke-utømmende liste over momenter det skal legges særlig vekt på, der art og kvantum vil ha stor betydning. Strafferammen er normalt 1o år fengsel. Omfatter overtredelsen en meget betydelig mengde, er strafferammen derimot på 15 år fengsel med en minstestraff på 3 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan dessuten fengsel inntil 21 år idømmes.


Straffeloven § 232

Grov narkotikaovertredelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov skal det særlig legges vekt på

a) hva slags stoff den gjelder

b) mengden, og

c) overtredelsens karakter.

Overtredelser som omfatter en meget betydelig mengde, straffes med fengsel fra 3 år inntil 15 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 år idømmes.

Første ledd

Strafferammen

Strafferammen for grov narkotikaovertredelse er fengsel i 10 år. Høyesterett uttalte i Rt. 2009 s. 1394 (26) «det må skje en vurdering av det enkelte narkotiske stoffs farlighetsgrad basert på den til enhver tid tilgjengelige fagkunnskap. Det må åpenbart være riktig å ta hensyn ikke bare til rusvirkningen; det må også legges vekt på tilvenningsfare, fare for alvorlige sykdommer og andre alvorlige konsekvenser av bruk».

Når er overtredelsen grov?

Simple narkotikaovertredelser straffes etter strl. § 231. I enkelte tilfeller må imidlertid overtredelsen regnes som «grov». Ifølge avgjørelsens første ledd skal det særlig legges vekt på tre momenter. Dette innebærer at det må foretas en helhetsvurdering og at listen over momentene i loven ikke er uttømmende, men at de nevnte momenter er særlig viktige. Om stoffet er solgt til et større antall personer eller mot et betydelig vederlag, er derimot momenter av mindre betydning.

Art og kvantum

Det skal etter første ledd bokstav a) og b) legges særlig vekt på hva slags stoff overtredelsen gjelder og mengden. I praksis er dette forstått slik at jo farligere stoffet er, desto lavere behøver kvantumet være for at overtredelsen skal betraktes som grov. Stoffets renhetsgrad vil også ha betydning. Hvor grensene mer nøyaktig går, følger av rettspraksis og er klart angitt i et rundskriv fra riksadvokaten:

 • Heroin: ca. 15 gram
 • Amfetamin, metamfetamin og kokain: ca. 50 gram
 • PMMA:  25 gram
 • LSD: ca. 500 rusdoser
 • Cannabis, hasjisj og marihuana: ca. 1 kilo
 • Khat: ca. 600 kilo
 • GHB/GBL: ca. 10 liter (ca. 5000 rusdoser)
 • Opium: ca. 450 gram

Andre ledd

Meget betydelig mengde

Etter andre ledd første punktum økes strafferammen til 15 år fengsel der overtredelsen omfatter en «meget betydelig mengde». Dette alternativet skal bare benyttes i særlig graverende tilfeller, jf. Ot.prp.nr. 23 (1983-84) s. 29. Det er i utgangspunktet likegyldig hva slags stoff det er tale om, men stoffets art vil ha betydning for hvor mye som kreves for at kvantumet skal være «meget betydelig». Kvantumet må omfattes av gjerningspersonens forsett. Grensene følger av rettspraksis og er gjengitt i Riksadvokatens rundskriv:

 • Heroin: ca. 750 gram
 • Amfetamin, metamfetamin og kokain: ca. 3 kilo
 • PMMA: ca. 1,5 kilo
 • LSD: ca. 30 000 brukerdoser
 • Cannabis, hasjisj og marihuana: ca. 80 kg
 • GHB/GBL: ca. 400 liter (ca. 200 000 rusdoser)
 • Opium: ca. 20 kg

Særdeles skjerpende omstendigheter

Dersom det foreligger «særdeles skjerpende omstendigheter» øker andre ledd andre punktum strafferammen til 21 års fengsel. Det er her særlige trekk ved handlingens straffverdighet som har betydning. Ordet «særdeles» peker i retning av at straffverdigheten må være vesentlig større enn i normaltilfellene. Om den tilsvarende bestemmelsen i strl. 1902 § 162 (3) uttalte Høyesterett i Rt. 1998 s. 604 at bestemmelsen «primært tar sikte på de virkelig store bakmenn i narkotikatrafikken».

Kilder:

Rettsdata.no (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

Riksadvokatens rundskriv nr. 2/2014

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.