Gå til hovedinnhold Gå til søk

Straffeloven § 231. Narkotikaovertredelse

Straffeloven § 231 omhandler både forsettelig og uaktsom narkotikaovertredelse. Bestemmelsen lister opp en rekke ulike handlingsalternativer knyttet til narkotika som er straffbare. Handlingene må være ulovlige etter øvrige rettsregler, først og fremst legemiddelloven. Hva som regnes som narkotika følger av den såkalte narkotikalisten fastsatt med hjemmel i legemiddelloven § 22.


Straffeloven § 231

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i legemiddelloven § 22 er å anse som narkotika.

Uaktsom narkotikaovertredelse straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Første ledd

Strafferammen

Strafferammen for forsettlig narkotikaovertredelse er bot eller fengsel inntil 2 år. Om straffenivået ved narkotikaovertredelser uttaler Høyesterett i Rt. 2009 s. 1394 (26) at «det må skje en vurdering av det enkelte narkotiske stoffs farlighetsgrad basert på den til enhver tid tilgjengelige fagkunnskap. Det må åpenbart være riktig å ta hensyn ikke bare til rusvirkningen; det må også legges vekt på tilvenningsfare, fare for alvorlige sykdommer og andre alvorlige konsekvenser av bruk».

Narkotika

Lovhjemmelen for hva som anses som narkotika er legemiddelloven § 22. Med hjemmel i denne bestemmelsen har Helse- og omsorgsdepartementet fastsatt den såkalte narkotikalisten i forskriftsform. Forskriften endres relativt ofte. Hvilke stoffer som omfattes av strl. § 231 beror på innholdet av listen slik den til enhver tid gjelder.

Ulovlig

Bestemmelsen lister opp en rekke handlinger knyttet til narkotika. Disse må være ulovlige. Ordet «ulovlig» er her en henvisning til de øvrige rettsregler om hva som er lovlig eller ikke, i dette tilfellet først og fremst legemiddelloven.

Alternative handlinger

Tilvirker

Alternativet «tilvirker» omfatter enhver fremstilling eller produksjon av narkotika, herunder både dyrking og kjemisk fremstilling. For at forbrytelsen skal være fullbyrdet, må stoffet som tilvirkes være på narkotikalisten. Er derimot ytterligere behandling nødvendig, foreligger det i høyden forsøk på tilvirkning, jf. Rt. 1976 s. 76.

Innfører eller utfører

«Innfører» og «utfører» rammer henholdsvis import og eksport av stoff på narkotikalisten. Begge alternativene forutsetter at stoffet passerer rikets grenser.

Erverver

Alternativet «erverver» omfatter ethvert mottak til eie fra andre. Det har ingen betydning om dette skjer mot vederlag eller ikke. Ervervelsen kan også skje ved en ranshandling, se Rt. 2009 s. 1531. Det følger videre av Rt. 2005 s. 755 at det av allmennpreventive grunner må reageres strengt når reseptforfalskning benyttes til ulovlig erverv av tabletter med narkotiske virkestoffer.

Oppbevarer

«Oppbevarer» forutsetter at gjerningspersonen besitter stoffet i en viss tid. Gjør han ikke det, regnes det derimot som «besittelse» og subsumeres under legemiddelloven § 31 (2). Ved egen bruk omfattes imidlertid besittelse ut over den rent midlertidige av bestemmelsen, jf. forarbeidene. Høyesterett kom i Rt. 2005 s. 1319 til at 13 gram hasj var «klart meir enn det som kan reknast å vere til eigen bruk på heilt kort sikt». Av Rt. 2008 s. 1325 følger det videre at det er tilstrekkelig for fullbyrdet oppbevaring at narkotikaen, etter at den er betalt, er tilgjengelig for mottakeren på avtalt sted.

Sender eller overdrar

Alternativene «sender» og «overdrar» innebærer at enhver avhendelse av narkotika er omfattet av bestemmelsen. Dette gjelder uavhengig av om det skjer mot vederlag og omfatter også retur. Det er tilstrekkelig at besittelsen av og kontrollen over stoffet overlates til en annen, selv om han bare skal oppbevare stoffet en kortere tid, jf. Rt. 1986 s. 171.

Andre ledd

Også uaktsom narkotikaovertredelse straffes. For hva som regnes som uaktsomt, se straffeloven § 23.

Flere overtredelser?

Dersom en person har begått flere narkotikaovertredelser, oppstår det spørsmål om konkurrens. Skal narkotikaovertredelsene anses som separate overtredelser på § 231 eller som ett sammenhengende straffbart forhold?

NOU 1982:25 s. 37 og rettspraksis gir anvisning på noen utgangspunkter. Er det tale om en sammenhengende virksomhet, betraktes dette ofte som ett forhold. Dette gjelder for  salg, innførsel og utførsel, og dessuten der noen av enkelthandlingene er på forsøksstadiet. Har gjerningspersonen derimot utført en aktivitet som faller inn under flere av de alternative straffbare handlingene i første ledd, bør dette betraktes som separate overtredelser på § 231. Dette følger også av blant annet Rt. 2005 s. 1524, der ulovlig innførsel og ulovlig oppbevaring av samme narkotikaparti skulle behandles som to atskilte forhold. Et annet eksempel er Rt. 2006 s. 964, som gjladt ulovlig oppbevaring og ulovlig overdragelse.

 

Kilder:

Rettsdata.no (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

 

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.