Gå til hovedinnhold Gå til søk

Er seksuell omgang med fosterbarn og stebarn over 18 år forbudt?

Det er ikke tillatt å ha seksuell omgang med fosterbarn og stebarn over 18 år. I straffeloven av 2005 § 314 framgår dette direkte av bestemmelsens ordlyd og dessuten av forarbeidene til loven. Når det gjelder ordlyden i den tilsvarende bestemmelsen i gamle straffeloven av 1902 § 199, er den ikke like klar. Rettspraksis slår imidlertid fast at det ut fra lovhistorien og forarbeidene til loven, ikke er tvilsomt at hensikten har vært å bare knytte attenårsgrensen til andre personer enn fosterbarn, pleiebarn og stebarn.


Straffeloven av 2005 § 314

Det følger av straffeloven av 2005 § 314 om seksuell omgang mellom andre nærstående at

Med fengsel inntil 6 år straffes den som 

a) har seksuell omgang med fosterbarn eller stebarn, eller en person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt, eller

b) får en person nevnt i bokstav a til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. 

Fosterbarn

Alternativet «fosterbarn» må i alle fall omfatte barn som er plassert i hjem som nevnt i barnevernloven § 4-22 (1). Ifølge denne bestemmelsen er det med «fosterhjem» i barnevernloven ment «private hjem som tar imot barn til oppfostring på grunnlag av barneverntjenestens beslutning om hjelpetiltak etter § 4-4, eller i samband med omsorgsovertakelse etter § 4-12 eller § 4-8 (2) og (3)», og «private hjem som skal godkjennes i henhold til § 4-7». Alternativet må dessuten også omfatte tilfeller hvor noen er tilkjent foreldreansvaret for et barn uten å være barnets biologiske foreldre, se barneloven § 38, jf. § 63. Dersom barnet er i institusjon, må eventuelle overgrep derimot behandles etter straffeloven § 296.

Stebarn

Stebarn er et barn som den ene ektefellen har utenfor ekteskapet eller fra et tidligere ekteskap. I tillegg til ekteskap, må dette alternativet imidlertid også omfatte registrert partnerskap i tilfeller hvor partnerne ikke har omgjort sitt partnerskap til ekteskap, jf. ekteskapsloven § 95 (2). I Rt. 2015 s. 1345 kom Høyesterett med et flertall på tre dommere videre til at uttrykket «stebarn» også omfatter samboers særskullsbarn. Dommen gjaldt straffeloven av 1902 § 199, men uttrykket må gjelde tilsvarende under § 314.

Aldersgrense for straffbarhet for fosterbarn og stebarn

Bestemmelsen oppstiller ingen aldersgrense for når straffbarheten opphører ved seksuell omgang med fosterbarn eller stebarn. Dette følger direkte av bestemmelsens ordlyd at aldersgrensen kun gjelder andre personer enn fosterbarn eller stebarn. Det ble i forarbeider fra 2002 foreslått at bestemmelsen generelt skulle begrenses til personer under 18 år, men departementet var ikke enig. Departementet uttalte at bestemmelsen «ivaretar langt på vei de samme hensyn som incestbestemmelsen i straffeloven av 2005 § 312, som ikke har noen tilsvarende begrensning».

Det er imidlertid et vilkår at fornærmede står under gjerningspersonens «omsorg, myndighet eller oppsikt». Vilkåret referer seg ifølge forarbeidene til både «fosterbarn», «stebarn» og «person under 18 år». Hvorvidt barnet er under eller over 18 år kan ikke være avgjørende her. Dette ble gjort klart i den nedenfor omtalte saken i Rt. 2012 s. 387, der førstvoterende uttalte at «ut fra lovhistorien, lovens formål og forarbeidene, finner jeg at det at den fornærmede har oppnådd myndighetsalder, i seg selv ikke gjør at man ikke står under noens «omsorg». Det ble videre vist til juridisk teori og eldre høyesterettsdommer, der det er lagt til grunn at begrepene «fosterbarn» og «stebarn» også omfatter voksne. Det avgjørende er derimot om det fortsatt faktisk består et forhold som kan karakteriseres som «omsorg, myndighet eller oppsikt». Dette kan være dersom det for eksempel foreligger økonomisk avhengighet mellom gjerningspersonen og fornærmede.

Strafferammen

Strafferammen for seksuell omgang mellom andre nærstående er satt til 6 år. Dette innebærer en økning på ett år sammenlignet med den gamle § 199 i straffeloven fra 1902 som er gjengitt nedenfor. I forarbeidene understrekes det imidlertid at dette er en konsekvens av reduksjon i antall strafferammer, «uten at dette er ment å ha betydning for straffenivået». Rt. 2011 s. 364 gjaldt seksuell omgang med et fosterbarn. Straffen ble satt til tre år i fengsel.

Straffeloven av 1902 § 199

I den gamle straffeloven av 1902 følger forbudet mot seksuell omgang med fosterbarn og stebarn av lovens § 199. Det heter her at

Den som har seksuell omgang med et fosterbarn, pleiebarn, stebarn eller noen annen person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt, straffes med fengsel inntil 5 år.

På samme måte straffes den som skaffer en annen seksuell omgang med noen som han selv står i et slikt forhold til.

Pleiebarn

Det følger av bestemmelsens ordlyd at også «pleiebarn» er omfattet av § 199, sml. § 314 i straffeloven av 2005 hvor dette alternativet ikke er videreført. Det understrekes imidlertid i forarbeider at pleiebarn under 18 år imidlertid vil «kunne falle innunder det siste alternativet om person som står under gjerningspersonens omsorg, myndighet eller oppsikt».

Rt. 2012 s. 387

Saken inntatt i Rt. 2012 s. 387 omhandler seksuell omgang mellom en mann og hans stedatter som var 18 1/2 år på gjerningstidspunktet. Av tingrettens dom fremgår det at stedatteren på dette tidspunktet fortsatt bodde sammen med gjerningsmannen og sin mor som en familie. Vilkåret «står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt» var derfor ikke tema for retten. Det springende punkt i saken var derimot om 18-årsgrensen bare knytter seg til «noen annen person» eller om den også gjelder for fosterbarn, pleiebarn eller stebarn.

Retten sto overfor valget mellom to alternative lovforståelser (at 18-årsgrensen også gjaldt/ikke fosterbarn, pleiebarn eller stebarn) som begge var dekket av lovens ordlyd. Førstvoterende mente imidlertid at det ikke tvilsomt fremgikk av lovhistorien og forarbeidene at hensikten bare har vært å knytte 18-årsgrensen til andre personer enn fosterbarn, pleiebarn og stebarn. Se også omtalen av dommen over under «aldersgrense for straffbarhet for fosterbarn og stebarn».

Rettens løsning innebar heller ingen krenkelse av EMK artikkel 7 eller Grunnloven § 96 og legalitetsprinsippet. Det var ikke spørsmål om å gå utenfor ordlyden, men om å velge en av to tolkningner som ordlyden gir grunnlag for. Det kan ikke oppstilles et prinsipp om at tvil om rettsanvendelsen skal løses til fordel for tiltalte, jf. Rt. 1984 s. 91.

Med et flertall på 3-2 kom Høyesterett etter dette til at straffeloven av 1902 § 199 rammer seksuell omgang med stebarn som er over 18 år.

 

Kilder:

Straffeloven av 2005

Straffeloven av 1902

Lovkommentarer av Magnus Matningsdal på rettsdata.no

 

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.