Gå til hovedinnhold Gå til søk

Kan man hindre samvær ved mistanke overgrep?

Hva gjør man som forelder dersom man mistenker at barnet blir utsatt for vold eller overgrep under samvær med den andre forelderen? Å utsette barn for vold eller overgrep er straffbart. Dersom man som forelder mistenker at barnet blir utsatt for noe straffbart, har man plikt til å beskytte barnet. Det er barneloven som oppstiller regler om nektelse av samvær ved mistanke om vold eller overgrep.


Plikt til å beskytte barnet

Foreldre som har foreldreansvar for barnet sitt, har plikt til å beskytte barnet mot vold, overgrep eller andre skadelige handlinger. Dette står i barneloven § 30 tredje ledd. En forelder som mistenker at barnet vil utsatt for vold eller overgrep under samvær, skal ikke levere barnet til avtalt samvær. Dette er fordi plikten til å beskytte barnet mot vold, overgrep eller andre skadelige handlinger, går foran samværsforelderens rett til samvær.

I forarbeidene til barneloven, Ot.prp.nr 103 (2004-2005) side 54, er det inntatt en definisjon av hva som regnes som overgrep i barneloven:

Med overgrep forstås psykisk eller fysisk vold eller seksuelle overgrep. Overgrep omfatter også det å være vitne til vold, som kan ha påført barnet skader og medført at barnet er redd for samværsforelderen.

I tillegg til plikten foreldre har til å beskytte barnet sitt mot vold og overgrep etter barneloven, har alle en avvergeplikt etter straffeloven § 196. Dersom en forelder anser det som sannsynlig at samværsforelderen vil begå overgrep mot barnet, og man ikke avverger at dette skjer ved å nekte samvær, kan det være brudd på avvergeplikten.

Samværsretten

Barn og foreldre som ikke bor sammen, har en gjensidig rett til samvær med hverandre, jf. barneloven § 42. Samværsretten står sterkt i barneloven, og det skal mye til for at domstolene bestemmer at en forelder ikke skal få ha samvær med barnet sitt. Selv om det skal mye til for at en forelder ikke får samvær, skal samvær alltid være til barnets beste. Dersom retten kommer til at samvær ikke vil være til barnets beste, skal forelderen ikke få samvær med barnet, jf. barneloven § 43.

Samværsnekt kan bringes inn for domstolen

Forelderen som blir nektet samvær, kan bringe saken inn for retten, jf. barneloven § 43 femte ledd jf. § 64. Barnets beste skal være det grunnleggende hensynet når retten vurderer om barnet skal ha samvær med forelderen barnet ikke bor sammen med, og omfanget av en eventuell samværsrett.

Retten vil da ta stilling til om det foreligger en reell risiko for at barnet vil bli utsatt for vold eller overgrep, som gjør at det er grunn til å nekte forelderen samvær. Retten tar påstander om vold og overgrep mot barnet svært alvorlig.

Retten velger selv hvilke bevis de vil legge vekt på når de skal ta stilling til om det er en risiko for at barnet vil bli utsatt for vold eller overgrep under samvær. Særlig i saker hvor det er et høyt konfliktnivå mellom partene, må retten vurdere om påstandene kun er fremsatt for å sverte samværsforelderen, eller om det er en reell bekymring fra bostedsforelderens side.

Vanligvis skal rette legge til grunn det faktum de mener er mest sannsynlig. Det vil si mer enn 50 prosent sannsynlig. I samværssaker ved mistanke om vold eller overgrep, følger det imidlertid av forarbeidene at det ikke kreves sannsynlighetsovervekt. Tvilen om risiko for overgrep skal komme barnet til gode, slik at det er tilstrekkelig at det er under 50 prosent sannsynlig at barnet vil bli utsatt for vold eller overgrep.

Samværssabotasje

Dersom retten mener at det ikke foreligger noen risiko for vold eller overgrep mot barnet, slik at bostedsforelderen urettmessig har tilbakeholdt barnet fra samvær, kan det anses som samværsabotasje. Dette kan slå uheldig ut for bostedsforelderen i en senere sak om foreldreansvar, fast bosted og samvær. Bostedsforelderen bør derfor forsøke å dokumentere eventuelle bekymringer om vold eller overgrep.

Før man velger å tilbakeholde barnet fra samvær, kan det være hensiktsmessig å ta kontakt med politiet, advokat eller barnevernet for rådgivning.

Advokathjelp

Dersom du mistenker at barnet ditt utsettes for vold eller overgrep under samvær, kan du ta kontakt med en av barnerettsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi bistår deg som trenger hjelp i en foreldretvist eller har andre barnerettslige spørsmål. Du kan ha krav på fri rettshjelp i barnefordelingssaken.

Ta kontakt på telefon 22 34 30 00, eller send en e-post til post@advokat-teigstad.no.

Du kan lese mer om våre advokater på www.advokat-teigstad.no.

 

Kilder:

https://www.foreldretvist.no/samvaer-vold-overgrep/

https://www.foreldretvist.no/vold-og-overgrep-i-foreldretvister/

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.