Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva er straffen for voldtekt av barn?

Straffen for voldtekt av barn avhenger av hvilket straffebud i straffeloven handlingen faller inn under. For barn under 14 år gjelder egne bestemmelser. Straffen settes dermed etter en konkret vurdering av omstendighetene i den enkelte sak.


Straffeloven inneholder flere bestemmelser som omhandler voldtekt. Straffen for voldtekt av barn vil dermed bero på hvilken straffebestemmelse handlingen faller inn under. Med barn menes her mindreårige, altså personer under 18 år. Straffeloven har egne bestemmelser som gjelder voldtekt av barn under 14 år. For barn mellom 14 og 18 år benyttes derimot voldtektsbestemmelsen i § 291 som også gjelder for voksne. Dette betyr i imidlertid ikke at straffenivået vil være det samme som for voldtekt av voksne.

Voldtekt av barn mellom 14 og 18 år 

Den objektive gjerningsbeskrivelsen av voldtekt følger av strl. § 291 Voldtekt. Her heter det at

Med fengsel inntil 10 år straffes den som

a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd,

b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, elle

c) ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Les mer: Hva er voldtekt?

Videre følger det av strl. § 292 at

Straffen er fengsel fra 3 inntil 15 år dersom voldtekten som nevnt i omfattet:

a) innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning, (1852)

b) innføring av penis i fornærmedes munn, (1853)

c) innføring av gjenstand i skjede- eller endetarmsåpning, eller

d) dersom lovbryteren har fremkalt en tilstand som nevnt i § 291 bokstav b for å oppnå seksuell omgang.

Den objektive gjerningsbeskrivelsen i § 292 er helt lik § 291, men til forskjell omfatter § 292 de mest kvalifiserte formene for seksuell omgang.

Straffen settes etter en konkret vurdering av omstendighetene i den enkelte sak. Kun de minst alvorlige tilfellene av voldtekt kan ilegges minstestraffen. Det er i forarbeidene uttalt at normalstraffenivået for voldtekter som omfattes av minstestraffen etter § 292 bør «ikke være under fengsel i 4 år». Skjerpende omstendigheter kan tilsi at straffen skal fastsettes over  normalstraffenivået. At voldtekten er begått mot en mindreårig er et eksempel på en klart skjerpende omstendighet.

Som eksempel fra rettspraksis kan høyesterettsdommen Rt. 2003 s. 740 som gjaldt voldtekt av en jente på 14 år og 11 måneder nevnes. Den samlede straffen ble her satt til 4 år, men det er i forarbeidene uttalt at en tilsvarende voldtekt etter lovendringer ikke bør straffes mildere enn 5 år.

Grov voldtekt av barn mellom 14 og 18 år

Dersom voldtekten kan regnes som grov, er strafferammen fengsel inntil 21 år. Det samme gjelder dersom gjerningsmannen er tidligere straffet for handlinger som nevnt i §§ 291, 294 eller 299. Dette følger av strl. § 293 Grov voldtekt. Ved avgjørelsen av om voldtekten er grov skal det særlig legges vekt på om

a) den er begått av flere i fellesskap, 

b) den er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte, elle

c) den fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på kropp eller helse. Seksuelt overførbar sykdom regnes alltid som betydelig skade på kropp eller helse etter denne paragrafen

Det vil som over være en skjerpende omstendighet at voldtekten er begått mot en mindreårig.

Grovt uaktsom voldtekt av barn mellom 14 og 18 år

Det følger av strl. § 294 at grovt uaktsom voldtekt straffes med fengsel inntil 6 år. Foreligger omstendigheter som nevnt i § 293,er straffen fengsel inntil 10 år. Også her vil det at barnet er mindreårig være en skjerpende omstendighet.

Voldtekt av barn under 14 år 

For barn under 14 år gjelder imidlertid egne regler i strl. § 299-302. Loven definerer etter disse reglene all sex med barn under 14 år som voldtekt. Årsaken til at det som tidligere ble kalt «seksuell omgang mv. med barn under 14 år» nå betegnes voldtekt, er ifølge forarbeidene et ønske om å foreta en «sterkere understrekning av at barn under den seksuelle lavalder ikke kan samtykke i seksuell omgang, og behov for å signalisere alvoret i seksuelle overgrep mot barn».

Les mer: Når foreldes seksuelle overgrep?

Det følger av straffeloven § 299 Voldtekt av barn under 14 år at man straffes med fengsel inntil 10 år dersom man

a) har seksuell omgang med barn under 14 år

b) får et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, eller

c) foretar kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år

Som eksempel fra rettspraksis kan høyesterettsdommen Rt. 2013 s. 751 nevnes. Saken gjaldt  straffutmåling for en voksen mann som slikket kjønnsorganet til sin 4-årige datter. Handlingen ble begått i august 2011, altså etter straffskjerpelsen for seksuallovbrudd i 2010. Høyesterett la her til grunn at straffenivået i utgangspunktet ville ligge på omtrent to år og seks måneder.

Videre følger det av strl. § 300 at straffen er fengsel fra 3 inntil 15 år dersom voldtekten som nevnt i § 299 omfattet

a) innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning,

b) innføring av penis i fornærmedes munn,

c) innføring av gjenstander i skjede- eller endetarmsåpning, eller

d) innføring av penis inn i og mellom de store og små kjønnslepper.

Det er i forarbeidene lagt til grunn at normalstraffenivået for en voksenpersons samleie med et barn under 14 år skal være fengsel i fire år. Formildende eller skjerpende omstendigheter kan her spille inn. Et eksempel på en skjerpende omstendighet er der kontakten er etablert gjennom internett, jf. Rt. 2003 s. 128 og Rt. 2004 s. 28.

Grov voldtekt av barn under 14 år

Det følger av strl. § 301 at grov voldtekt av barn under 14 år straffes med fengsel inntil 21 år. Det samme gjelder dersom den skyldige tidligere er straffet for handlinger som nevnt i §§ 291, 294 eller 299. Ved avgjørelsen av om voldtekten er grov skal det særlig legges vekt på

a) om den er begått av flere i fellesskap,

b) om den er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte,

c) den fornærmedes alder på handlingstidspunktet,

d) om det har skjedd gjentatte overgrep,  eller

e) om den fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på kropp eller helse. Seksuelt overførbar sykdom regnes alltid som betydelig skade på kropp eller helse etter denne paragrafen.

Minstestraffen på fengsel i 3 år forutsetter at det er utført handlinger som omfattes av § 300 Minstestraff for voldtekt til samleie av barn under 14 år.

 

Kilder:

Straffeloven med forarbeider

Rettsdata

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.