Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva sier straffeloven om seksuell trakassering?

Straffeloven inneholder flere bestemmelser som omhandler trakassering. Under følger en redegjørelse av straffeloven § 266 som omhandler ulike former for trakassering, samt av §§ 297, 298 og 305 som blant annet regulerer trakassering med seksuell motivasjon


Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering er en samlebetegnelse på oppførsel som spiller på kjønn, kropp og seksualitet og oppleves som ubehagelig, nedverdigende eller truende for den som blir utsatt for det. Det følger av likestillingsloven § 8 at slik trakassering er forbudt.

Les mer: Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering i straffeloven

Straffeloven § 266 Hensynsløs atferd
Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.

Bestemmelsen omhandler ulike former for hensynsløs atferd, og stiller ingen krav om at trakasseringen er seksuelt motivert. Strafferammen for overtredelse er bot eller fengsel inntil 2 år.

Kravet om at atferden skal være «hensynsløs» gjelder også den plagsomme eller skremmende opptreden. Forarbeidene uttaler at kravet som oftest vil forutsette at atferden «helt klart er moralsk forkastelig». Dagliglivets små krenkelser må dermed antas å falle utenfor. Uttrykket «forfølger en person» er tatt inn for å klargjøre at personforfølgelse rammes av straffebudet.

Videre følger det av ordlyden «krenker en annens fred» at bestemmelsen verner sinnets integritet. Der det foreligger både en fysisk krenkelse og en fredskrenkelse, er det forutsatt i forarbeidene at man da normalt bør nøye seg med å anvende det straffebudet som rammer den fysiske krenkelsen. § 266 bør derimot primært brukes når det ikke finnes andre straffebud som rammer forholdet. Ved seksuell trakassering, som det her er tale om, vil bestemmelsene under ofte kunne være relevante.

Straffeloven § 297 Seksuell handling uten samtykke
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som foretar seksuell handling med noen som ikke har samtykket i det.

Uttrykket «seksuell handling» avgrenses oppad mot «seksuell omgang» som blant annet omfatter samleie og samleielignende forhold. Det nærmere innholdet framgår i stor grad av rettspraksis. I Rt. 1933 s. 995 ble det uttalt at begrepet omfatter andre former for berøring av en annens legeme som har kjønnslig karakter, og som i tillegg er i strid med god sed og skikk. Det er ikke avgjørende hvorvidt det foreligger bevis for seksuell motivasjon, jf. Rt. 2007 s. 1203.

Hvorvidt det foreligger samtykke beror på en helhetsvurdering. Det er tilstrekkelig med konkludent atferd.

Strafferammen for seksuell handling uten samtykke er bot eller fengsel inntil 1 år.

Straffeloven § 298 Seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd

a) på offentlig sted, eller

b) i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket i det.

Ordlyden «Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd» omfatter både seksuell omgang og seksuell handling, men også en del ytterligere handlinger. Praktisk viktige eksempler på slike handlinger er blotting, kikking og seksuelt krenkende tale. Begrepet er imidlertid en rettslig standard slik at innholdet må justeres i forhold til den til enhver tid gjeldende moraloppfatning.

Dersom den seksuelt krenkende atferden skjer på et «offentlig sted» etter bokstav a rammes handlingen enten tilskuerne har samtykket i den eller ikke. Alternativet etter bokstav b gjelder ifølge Rt. 1907 s. 355 selv om handlingen skjer på privat område med bare én person til stede. Som samtykke er det tilstrekkelig med konkludent atferd.

Strafferammen for seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke er bot eller fengsel inntil 1 år.

Les mer om straffenivået for seksuell trakassering her.

Straffeloven § 305 Seksuelt krenkende atferd mv. overfor barn under 16 år
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som

a) i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år.

b) tvinger eller forleder et barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd, med mindre forholdet rammes av strengere bestemmelser.

Hva ordlyden «seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd» innebærer følger av redegjørelsen av § 298. Barnet kan ikke samtykke til slike handlinger og det er ikke avgjørende hvordan barnet omfattet hendelsen. Det er ifølge forarbeidene likevel et krav at barnet var i stand til å registrere det som foregikk. «I nærvær av eller overfor» etter bokstav a) innebærer at handlinger som består i seksuell omgang eller handling med barnet selv ikke omfattes av denne bestemmelsen, men derimot rammes av andre straffebud.

Det er i forarbeidene uttalt at den «typiske handlingen som rammes av bokstav b vil være den som får et barn under 16 år til å kle av seg og ta på seg selv, ofte overført via web-kamera». Begrepet «forleder» omfatter i hovedsak ulike former for psykisk medvirkning som blant annet lokking eller luring.

Les mer: Hva er nettovergrep?

Strafferammen for seksuelt krenkende atferd mv. overfor barn under 16 år er bot eller fengsel inntil 1 år. Det ble i Rt. 2013 s. 699 uttalt om den tidligere straffeloven 1902 § 200 (2) at overtredelse i utgangspunktet normalt bør føre til straff i form av ubetinget fengsel.

Kilder:

Straffeloven med forarbeider

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.