Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva sier straffeloven om psykisk vold?

Straffeloven inneholder ingen generell bestemmelse som gjelder psykisk vold. Slike handlinger reguleres imidlertid indirekte gjennom ulike bestemmelser i loven, herunder bestemmelsene i straffeloven kapittel 24 Vern av den personlige frihet og fred og kapittel 25 Voldslovbrudd mv.. I straffeloven § 282 er det imidlertid en egen bestemmelse som gjelder psykisk mishandling i nære relasjoner. 


Hva er psykisk vold?

Straffeloven inneholder ingen generell bestemmelse som gjelder psykisk vold, og heller ingen generell definisjon. Psykisk vold omfatter imidlertid etter en nokså vid definisjon, alle måter å skade, skremme eller krenke noen på, men som ikke er direkte fysiske i sin natur. Atferden må være av en viss alvorlighetsgrad.

Les mer: Hva er psykisk vold?

Straffeloven § 282 Mishandling i nære relasjoner

Psykisk vold i nære relasjoner reguleres av straffeloven (2005) § 282. Bestemmelsen lyder slik:

Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser, alvorlig eller gjentatt mishandler

a) sin nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer,
b) sin eller nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje,
c) sin slektning i rett oppstigende linje,
d) noen i sin husstand, eller
e) noen i sin omsorg.

Psykisk vold er ikke direkte regulert i bestemmelsen og må bedømmes på grunnlag av en fortolkning av handlingsalternativet «andre krenkelser … alvorlig eller gjentatt mishandler». Ordlyden i seg selv er ikke til hinder for å anvende bestemmelsen på psykisk mishandling, og det er i forarbeidene og rettspraksis bekreftet at også slik mishandling rammes.

Strl. § 282 er en videreføring av tidligere strl. (1902) § 219. Innholdet er i stor grad det samme, men den øvre strafferammen er forhøyet fra 4 til 6 år fengsel. Rettspraksis knyttet til tolkningen strl. § 219 er dermed fortsatt relevant.

Ren psykisk vold må i likhet med fysisk vold – for å være straffbar etter § 282 – anta form av «mishandling». Ordet «mishandling» tilser at bestemmelsen ikke rammer enhver kritikkverdig atferd, heller ikke om den er gjentakende. Det er kun de mer kvalifiserte forhold som er omfattet. I slike tilfeller er det tilstrekkelig at frykten for fremtiden er begrenset til å gjelde nye psykiske krenkelser, jf. Rt. 2013 s. 879. Høyesterett uttalte imidlertid her at det skal en god del mer til i en sak som utelukkende gjelder psykisk mishandling enn der voldsutøvelsen er både fysisk og psykisk.

Psykisk vold utenfor «nære relasjoner»

Hvis det er tale om psykisk vold av andre enn de personene som er nevnt i § 219, kan dette være straffbart etter andre bestemmelser i straffeloven. For eksempel:

 

 

Kilder:

Straffeloven med forarbeider

Rettspraksis: Rt. 2013 s. 879

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.