Gå til hovedinnhold Gå til søk

Er seksuell trakassering straffbart?

Seksuell trakassering er ulovlig etter likestillingsloven § 8, og kan i mange tilfelle være straffbart. Strafferammen for seksuell trakassering følger av straffelovens bestemmelser. Hvorvidt man kan straffes etter disse bestemmelsene avhenger av om trakasseringen er oppfyller straffelovens vilkår.


Seksuell trakassering

Seksuell trakassering er en samlebetegnelse på oppførsel som spiller på kjønn, kropp og seksualitet og oppleves som ubehagelig, nedverdigende eller truende for den som blir utsatt for det. Det følger av likestillingsloven § 8 at slik trakassering er forbudt. Bestemmelsen lyder slik:

Trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering er forbudt.

Med trakassering på grunn av kjønn menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer.

Les mer: Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering i straffeloven

De mest aktuelle bestemmelsene i straffeloven som omhandler seksuell trakassering er strl. §§ 297, 298 og 305, samt § 266 som omhandler trakassering uten krav til seksuell motivasjon.

  • Straffeloven § 297 Seksuell handling uten samtykke
  • Straffeloven § 298 Seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke
  • Straffeloven § 305 Seksuelt krenkende atferd mv. overfor barn under 16 år
  • Straffeloven § 266 Hensynsløs atferd

Les mer: Hva sier straffeloven om seksuell trakassering?

For både strl. § 297, 298 og 305 kan man straffes med bot eller fengsel inntil 1 år dersom man oppfyller vilkårene. Strafferammen etter strl. § 266 er imidlertid bot eller fengsel inntil 2 år. Tidligere var den øvre strafferammen for denne bestemmelsen fengsel inntil seks måneder, i 2003 ble den forhøyet til fengsel inntil to år fordi grovheten i enkelte saker som hadde blitt forelagt domstolene viste at den øvre strafferammen var for lav.

Det ble i Rt. 2013 s. 699 uttalt om den tidligere straffeloven 1902 § 200 (2) (dels videreført i § 305) at overtredelse i utgangspunktet normalt bør føre til straff i form av ubetinget fengsel.

Eksempler fra rettspraksis:

  • Rt. 2010 s. 523 omhandlet en advokats overgrep overfor kvinnelig klient etter § 297. Straffen ble satt til fengsel i 120 dager.
  • Rt. 2010 s. 674 omhandlet en bussjåførs overgrep overfor en kvinnelig passasjer etter § 297. Straffen ble også her satt til fengsel i 120 dager.
  • HR-2017-1245-A omhandlet en 16 år gammel gutt som hadde tatt bilder med seksuelt krenkende innhold av fornærmede uten hennes samtykke, og sendt dem til to kamerater. Høyesterett opphevet lagmannsrettens dom med hovedforhandling på grunn av feil lovanvendelse av tidligere straffeloven 1902 § 201 (1) b) (nå: § 298). Fornærmede var verken direkte eller indirekte adressat for oversendelsen av bildene, og krenkelsen hadde da ikke skjedd «overfor» henne.
  • TOVRO-2016-491 omhandlet en manns seksuelle overgrep mot totalt 25 barn over internett, samt besittelse av barnepornografi. Mannen ble dømt etter tidligere strl. §§ 200 (2) 2. pktm, § 204 (1) a) og 201 c). Straffen ble satt til 1 år og 3 måneders fengsel.

Her kan du finne flere eksempler på hvor lang straff det er for seksuell trakassering.

 

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.