Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvilke rettigheter har den fornærmede ved avhør?

Avhør av fornærmede og etterlatte er regulert i politiets påtaleinstruks. Instruksen gjelder både hvilke forhold du som fornærmede eller etterlatt har krav på å bli gjort kjent med, men også regler for hvordan selve avhøret skal gjennomføres. Politiet er pålagt å foreta avhøret på en skånsom måte.


Hva du skal gjøres kjent med?

Først og fremst har du som fornærmet eller etterlatt krav på å bli gjort kjent med en rekke forhold som fornærmet. Politiet plikter å opplyse om en del slike forhold.

Du skal blant annet gjøres kjent med adgangen til å få fremmet sivile krav i forbindelse med straffesaken. Dette vil typisk være et søksmål mot gjerningsmannen. Hvis du ikke har krav på bistandsadvokat, skal du spørres om du ønsker at påtalemyndigheten fremmer kravet for deg og du skal orienteres om hvilke prosessuelle konsekvenser dette har fremfor at du fremmer kravet selv.

Dersom du har blitt skadet ved en straffbar voldshandling, skal du også gjøres kjent med adgangen til å kreve voldsoffererstatning, og at erstatning kan nektes dersom kravet ikke er forsøkt tatt med i straffesaken.

Dersom du har rett til å få bistandsadvokat skal politiet opplyse deg om dette. Du skal også gjøres kjent med din rett til å vente med å forklare deg før advokaten er til stede. Politiet skal spørre deg om du ønsker en bestemt advokat oppnevnt i saken. Har du ikke et ønske om en bestemt advokat, kan politiet vise til oversikten over faste bistandsadvokater ved ting- og lagmannsrettene.

Eksemplene over er ikke uttømmende.

Hvordan politiet skal foreta avhøret?

Under avhøret med politiet vil du først måtte forklare deg muntlig. Du må da fortelle alt som er relevant for saken. Deretter vil politiet stille deg særskilte spørsmål.

Politiet kan ikke under avhøret bruke løfter, uriktige opplysninger, trusler eller tvang. Ved avhøringen må tjenestemannen alltid opptre rolig og hensynsfullt og foreta avhøret på en måte som er egnet til å fremkalle en klar og sannferdig forklaring og som tar rimelig hensyn til fornærmede. Det skal ikke stilles spørsmål som ved innhold eller form innbyr til svar i en bestemt retning.

Spørsmål om for eksempel din tidligere seksuelle atferd skal ikke stilles med mindre det er av vesentlig betydning for saken. Eventuelle spørsmål må stilles på en så hensynsfull måte som mulig.

Dersom du er under 16 år bør dine foreldre, en foresatt eller en annen som barnet har tillit til gis anledning til å være til stede under avhøret.

Er det oppnevnt bistandsadvokat, skal advokaten varsles om tidspunktet for avhør av klienten, og om advokatens rett til å overvære avhøret.

Dersom du ønsker det og ikke særlige grunner taler mot det, kan en person du har tiltro til også være til stede ved avhøret. Politiet kan nekte deg å ha til stede en person som selv er vitne i saken. Denne retten skal du gjøres kjent med før avhøret.

Politiet har plikt til å skrive ned forklaringen din. Denne skal etter avhøret leses opp for deg, før du må skrive under på forklaringen dersom du er enig i det som står der.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.