Gå til hovedinnhold Gå til søk

Er psykisk vold i nære relasjoner straffbart?

Psykisk vold omfatter etter en vid definisjon alle måter å skade, skremme eller krenke noen på, men som ikke er direkte fysiske i sin natur. Atferden må være av en viss alvorlighetsgrad. Ifølge Høyeste må ren psykisk vold i nære relasjoner anta form av mishandling for å være straffbar. Det er tilstrekkelig at frykten for fremtiden er begrenset til å gjelde nye psykiske krenkelser. Strafferammen for mishandling i nære relasjoner er 6 år fengsel.


Det finnes lite rettspraksis på at noen er blitt straffet utelukkende for psykisk vold. Psykisk vold skjer imidlertid ofte i kombinasjon med fysisk vold mot bl.a. samboer eller ektefelle, og det er gjerne disse sakene som havner hos domstolene. Se for eksempel Rt. 2010 s. 949 (avsnitt 24) og Rt. 2013 s. 329 (avsnitt 12 og 14). I slike saker kan den psykisk volden virke skjerpende for straffen. Høyesterettsdommen Rt. 2013 s. 879 er imidlertid et eksempel på en sak som gjaldt utelukkende psykisk vold mot samboer.

Les mer: Hva er psykisk vold?

Rt. 2013 s. 879 om psykisk vold i nære relasjoner

Rt. 2013 s. 879 omhandler en mann som gjennom fem år jevnlig og ved gjentatte anledninger hadde utøvet psykisk vold mot samboeren sin. Den psykiske trakasseringen besto av at han hadde snakket nedsettende til henne, hadde en kommanderende og kontrollerende atferd og vært utagerende. Lagmannsretten hadde satt straffen til fengsel i åtte måneder for overtredelse av strl. § 219. Selv om Høyesterett opphevde lagmannsretten avgjørelse på grunn av manglende bevis, inneholder dommen viktige uttalelser om hvorvidt psykisk vold er straffbart etter straffeloven (1902) § 219 om mishandling i nære relasjoner.

Les mer: Hva er tegn på at jeg er utsatt for psykisk vold av kjæresten?

Høyesterett uttalte at ren psykisk vold må i likhet med fysisk vold – for å være straffbar etter § 219 – anta form av mishandling. Bestemmelsen rammer imidlertid ikke enhver kritikkverdig atferd, heller ikke om den er gjentakende. Ordet «mishandling» viser at § 219 bare omfatter de mer kvalifiserte forhold. I slike tilfeller måtte det være tilstrekkelig at frykten for fremtiden er begrenset til å gjelde nye psykiske krenkelser. Det ble uttalt at det skal en god del mer til i en sak som gjelder psykisk mishandling enn der voldsutøvelsen er både fysisk og psykisk.

Straffeloven (1902) § 219 er nå i stor grad videreført i straffeloven (2005) § 282. Den øvrige strafferammen er imidlertid forhøyet fra 4 til 6 år fengsel. Ved straffutmålingen vil intensiteten og varigheten av krenkelsene ha betydning.

Les mer: Hva sier straffeloven om psykisk vold?

Få hjelp av våre advokater

Dersom du har flere spørsmål eller lurer på noe er det bare å ta kontakt med våre advokater. I enkelte tilfeller vil du ha krav på fri rettshjelp. Dette er særlig ved tilfeller av seksuelle overgrep, familievold eller brudd på besøksforbud – ta kontakt her.

Kilder:

Straffeloven med forarbeider

Rettspraksis

 

 

 

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.