Gå til hovedinnhold Gå til søk

Når foreldes krav om voldsoffererstatning?

Krav om voldsoffererstatning må være fremsatt før kravet er strafferettslig eller sivilrettslig foreldet etter reglene om dette i foreldelsesloven eller straffeloven. Fristen er dermed avhengig av hva som står i de to lovene.


Når er fristen for å søke voldsoffererstatning?

Utgangspunktet for fristen for voldsoffererstatning følger av voldsoffererstatningsloven § 3 andre ledd som lyder slik:

Søknaden må være fremsatt for Kontoret for voldsoffererstatning før erstatningskravet mot skadevolderen er foreldet etter reglene i foreldelsesloven. Det er likevel tilstrekkelig at søknaden fremsettes før skadevolderens eventuelle straffansvar er foreldet etter reglene i straffeloven eller før skadelidte fyller 21 år.

Det er den fristen som er mest gunstig for skadelidte som skal legges til grunn. Ofte vil forholdet være sivilrettslig foreldet, men enda ikke strafferettslig foreldet. Det motsatte kan imidlertid også være tilfelle. Kontoret for voldsoffererstatning skal videre legge til grunn det regelsettet som gjelder på søknadstidspunktet. Hvorvidt foreldelsesreglene lød annerledes på gjerningstidspunktet har dermed ikke betydning.

Foreldelsesfristen skal vurderes særskilt for hver erstatningspost. For eksempel vil oppreisning vil i praksis foreldes før inntektstap. Dette er fordi krav om oppreisning oppstår på gjerningstidspunktet, mens krav om inntektstapserstatning oppstår når tapet realiserer seg i ettertid.

Fristen for foreldelse etter straffeloven

Fristen for foreldelse følger av straffeloven (2005) § 86, sammenholdt med det enkelte straffebud som danner grunnlag for søknaden.

§ 86. Foreldelsesfristen

Fristen for foreldelse av straffansvar er
a) 2 år når den høyeste lovbestemte straffen er bot eller fengsel inntil 1 år,
b) 5 år når den høyeste lovbestemte straffen er fengsel inntil 3 år,
c) 10 år når den høyeste lovbestemte straffen er fengsel inntil 10 år,
d) 15 år når den høyeste lovbestemte straffen er fengsel inntil 15 år,
e) 25 år når den høyeste lovbestemte straffen er fengsel inntil 21 år.

Den strafferettslige foreldelsesfristen er her listet opp etter det enkelte straffebuds strafferamme. De minst alvorlige forbrytelsene gir 2 års foreldelsesfrist, mens de mest alvorlige gir 25 års foreldelsesfrist.

Ved beregningen av fristen er det uten betydning at en annen straff kan idømmes ved siden av bot eller fengselsstraff. Har noen i samme handling begått flere lovbrudd som etter første ledd skulle foreldes til forskjellig tid, gjelder den lengste fristen for alle lovbruddene. Dette følger av paragrafens ledd to og tre.

Fristen for foreldelse av straffansvar regnes fra den dag det straffbare forholdet opphørte. Ved saker om seksuell omgang med barn under 16 år, følger det imidlertid av straffeloven § 87 at fristen først begynner å løpe når skadelidte fyller 18 år. Dersom forbrytelsen har en strafferamme på 21 år, vil den strafferettslige foreldelsesfristen dermed løpe ut 25 år etter at skadelidte fylte 18 år.

Les mer: Hva sier straffeloven om foreldelse?

Sivilrettslig frist for voldsoffererstatning

Reglene om sivilrettslig foreldelse av saker om personskade følger av foreldelsesloven § 9. Denne bestemmelsen lyder slik:

§ 9. (Krav på skadeserstatning.)

1. Krav på skadeserstatning eller oppreising foreldes 3 år etter den dag da skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige.

2. Kravet foreldes likevel seinest 20 år etter at den skadegjørende handling eller annet ansvarsgrunnlag opphørte. Dette gjelder ikke ved personskade, dersom

(a) skaden er voldt i ervervsvirksomhet eller dermed likestilt virksomhet, eller er voldt mens skadelidte er under 18 år, og
(b) den ansvarlige, eller noen denne hefter for, før opphøret av det skadegjørende forhold kjente eller burde kjenne til at dette kunne medføre fare for liv eller alvorlig helseskade.

3. Paragrafen gjelder ikke krav som springer ut av kontrakt, bortsett fra krav på erstatning for personskade.

Etter denne bestemmelsen gjelder det altså en løpende frist på 3 år som begynner å løpe når skadelidte fikk eller burde skaffet seg kunnskap om at hun hadde et krav. Videre gjelder en absoluttfrist på 20 år.

Ettersom disse reglene krever en svært kompleks juridisk vurdering, har skadelidte ofte dårlige forutsetninger for å vurdere om kravet er foreldet. Det er dermed lite hensiktsmessig å redegjøre nærmere for disse reglene her. Den som har krav på voldsoffererstatning har imidlertid også krav på gratis advokathjelp gjennom fri rettshjelp eller ordningen med bistandsadvokat.

Det er videre kostnadsfritt å fremsette søknad om voldsoffererstatning. Skadelidte har dermed ingen ting å tape på at Kontoret for voldsoffererstatning vurderer om kravet om voldsoffererstatning er foreldet.

Fristen avbrytes ved fremsettelse av søknad for Kontoret for voldsoffererstatning.

Les mer: Hva betyr foreldelse?


Kilde:

http://www.advokat-teigstad.no/voldsoffererstatning/foreldelse-av-krav-om-voldsoffererstatning/

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.