Gå til hovedinnhold Gå til søk

Må jeg betale skatt av utbetalt voldsofferstatning?

Erstatningsutmålingen ved voldsoffererstatning følger i utgangspunktet samme prinsipper som ved annen personskade. Voldsoffererstatning kan omfatte ulike erstatningsposter. Oppreisning er kanskje den mest praktiske av dem, men fornærmede kan også ha krav på erstatning for merutgifter, inntektstap, hjemmearbeidstap og menerstatning. Ved et slikt erstatningsoppgjør oppstår spørsmålet om hvilke av erstatningspostene det skal betales skatt av.


Les mer: Hva er voldsoffererstatning?

Må man betale skatt av voldsoffererstatning?

Som hovedregel betaler man ikke skatt av voldsoffererstatning, men det fins noen erstatningsposter som man må skattes. Det er også noen tilfeller der man må betale skatt dersom det er opptjent renter på erstatningspostene. Under finner du en oversikt over de ulike erstatningspostene og når man må betale skatt av voldsoffererstatningen.

Oppreisning

Oppreisning er en kompensasjon for den krenkelsen skadelidte har blitt utsatt for, såkalt erstatning for «tort og svie». Oppreisning er ikke ment å kompensere for noe økonomisk tap, og kravet inntrer følgelig også ved mindre alvorlige saker om legemsfornærmelse. Oppreisningserstatning skal det ikke betales skatt av. Rentene som er opptjent på denne posten vil likevel regnes som skattbar inntekt. Likeledes kan erstatningen føre til formueskatt hvis pengene star på konto ved slutten av likningsåret.

Merutgifter

Skadelidte har krav på å få erstattet rimelige og nødvendige merutgifter som følge av behandlingsskaden. Det kan være for eksempel utgifter til medisiner, legetime eller pleie. Dette gjelder bade for lidt og fremtidige merutgifter. Erstatning for slike merutgifter beskattes ikke som arbeidsinntekt. Det påløper imidlertid nettoskatt på renter av erstatningsutbetalingen, og eventuelt formuesskatt av kapitalbeløpet.

Inntektstap

Vi skiller mellom lidt inntektstap og fremtidig inntektstap. Lidt inntektstap er skattepliktig fordi erstatningen kommer istedenfor lønnsinntekten. Det følger av dommen inntatt i Rt. 1966 s. 839 at skatten for lidt inntektstap skal beregnes for hvert likningsår. Dommen er fulgt opp i senere rettspraksis og anses i dag som sikker rett. Dette innebærer at du kun skal føre opp det du har tapt det aktuelle året i selvanivelsen. Skatten av erstatning for lidt inntektstap skiller seg slik fra vanlig arbeidsinntekt som er skattepliktig i det samme den utbetales.

Hvorvidt det vil påløpe skatt på erstatning for fremtidig inntekt, avhenger av om erstatningen utbetales som et engangsbeløp eller utbetales avdragsvis. Dersom erstatningen utbetales som et engangsbeløp, skal det ikke betales skatt av erstatningen. Tap for et avgrenset tidsrom er imidlertid skattepliktig, slik at det ved avdragsvis utbetaling vil påløpe skatt som ved alminnelig inntekt. Denne forskjellen er det derfor viktig å være klar over. Dersom man ikke ønsker å få utbetalingen som et engangsbeløp må man sørge for at det legges et skattepåslag til beløpet slik at man ikke taper på utbetalingsordningen.

Hjemmearbeidstap

En redusert eller bortfalt evne til å utføre daglidagse gjøremål som husarbeid, handleturer, snømåking, vedlikehold av hus osv. er erstatningsrettslig vernet. Dette gjelder bade lidt og fremtidig hjemmearbeidstap.  Erstatning for slikt hjemmearbeidstap beskattes ikke som arbeidsinntekt. Også for denne erstatningsposten påløper det imidlertid nettoskatt på renter av erstatningsutbetalingen, og eventuelt formuesskatt av kapitalbeløpet.

Ménerstatning

Ménerstatning er erstatning for ikke økonomisk tap og omtales gjerne som erstatning for tapt livsutfoldelse. Hvis en voldshendelse har medført at du har en personskade med medisinsk invaliditetsgrad på 15% eller mer, vil du ha krav på ménerstatning for tap av livsutfoldelse. Skaden må være varig, betydelig og av medisinsk art, og den eksakte invaliditetsgraden må fastsettes av kvalifisert helsepersonell. Fordi ménerstatningen er en kompensasjon for tapt livsutfoldelse, regnes den ikke som inntekt. Det skal derfor ikke betales skatt av beløpet og erstatningsposten trenger ikke føres opp i selvangivelsen. Det har ikke betydning for skattespørsmålet om du velger å få beløpet utbetalt i terminer, slik som for fremtidig inntektstap. Likevel vil renter på ménerstatningen være skattepliktig som inntekt. Det er også greit å være klar over at ved store skader kan ménerstatningen utgjøre en relativt stor sum. Dette kan føre til at det påløper formueskatt hvis pengene star på konto ved slutten av ligningsåret.

Tillegg for skatteulemper

Som det følger av de ulike erstatningspostene over, må fornærmede betale skatt på renteinntektene fra erstatningen og eventuell formueskatt av kapitalbeløpet. Fordi fornærmede påføres en slik skattebyrde i fremtiden, har vedkommende krav på et såkalt skatteulempetillegg. Dette gjelder for erstatningspostene fremtidige merutgifter, fremtidig inntektstap og fremtidig hjemmearbeidstap. Størrelsen på skatteulempepåslaget vil blant annet avhenge av hvordan erstatningen forutsettes disponert.

Kontakt advokat for mer informasjon

Dersom du har spørsmål og lurer på noe i forbindelse med voldsoffererstatning er det bare å ta kontakt med advokatene som er tilknyttet denne siden.

 

Kilder:

http://www.advokat-teigstad.no/voldsoffererstatning/

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.