Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvor mye koster det å ha bistandsadvokat?

Den som har vært utsatt for en straffbar handling kan ha krav bistandsadvokat dekket av staten. Advokathjelpen er i slike tilfeller gratis for klienten. 


Hvorvidt fornærmede eller etterlatte har krav på gratis advokathjelp avhenger av om vedkommende har rett til å få oppnevnt bistandsadvokat etter reglene i straffeprosessloven § 107a. I praksis gjelder dette først og fremst den som har vært utsatt for visse sedelighetsforbrytelser og familievold, men også ved voldshandlinger som har medført betydelig skade.

Les mer: Har jeg krav på bistandsadvokat?

Godtgjørelsen fra staten til bistandsadvokaten fastsettes etter reglene i straffeprosessloven § 107, jf. § 107d.

Advokat utenfor rettskrets

Det følger videre av strpl. § 107d at:

Er det etter fornærmedes eller etterlattes ønske oppnevnt en advokat med kontor utenfor rettskretsen, kan Kongen gi nærmere regler om i hvilken utstrekning merutgifter ved slik advokatbistand skal dekkes av staten.

Rettskrets er navnet på området som hører inn under en domstol. I praksis innebærer bestemmelsen at dersom fornærmede har rimelig grunn til å velge en bistandsadvokat utenfor rettskretsen, trenger vedkommende ikke dekke merutgiftene for dette. En rimelig grunn kan for eksempel være å få en kvinnelig advokat eller en advokat som har erfaring med tilsvarende saker.

Finn din domstol.

Privat advokat

Den som har krav på bistandsadvokat etter strpl. § 107a, kan i stedet for en offentlig oppnevnt bistandsadvokat, velge å la seg bistå av en privat advokat vedkommende har antatt på egen regning. I slike tilfeller gjelder straffeprosesslovens regler om bistandsadvokaten tilsvarende for den private advokaten, unntatt § 107 d som er omtalt over. Dette følger av strpl. § 107f første ledd. 

Ikke krav på bistandsadvokat etter strpl. § 107a?

Det følger videre av § 107f annet ledd at dersom fornærmede eller etterlatte ikke har krav på bistandsadvokat etter strpl. § 107a, har vedkommende likevel rett til å la seg bistå av advokat på egen regning. I slike tilfeller kan den privat antatte advokaten bare utøve de rettigheter som fornærmede eller etterlatte selv har.

Kilder:

Straffeprosessloven

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19810522z2D25z2EzA7107A

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.