Gå til hovedinnhold Gå til søk

Kan man klage på henleggelse av voldtekt?

Straffeprosessloven § 59a åpner opp for at man kan klage på en henleggelse i en overgrepssak. De nærmere reglene blir beskrevet nedenfor. Husk at dersom du har blitt utsatt for seksuelle overgrep kan du ha krav på fri advokathjelp – ta kontakt med våre advokater her.


En henleggelse av en straffesak innebærer at påtalemyndigheten beslutter å ikke fremme straffesaken gjennom å ta ut tiltale eller utferdige forelegg.

Det følger av straffeprosessloven § 59a første ledd nr. 1 at henleggelser gjort av påtalemyndigheten kan, med de begrensninger som følger av annet ledd, påklages til nærmeste overordnet påtalemyndighet. Riksadvokatens vedtak kan ikke påklages.

Klagerett

Hvorvidt man kan klage på en henleggelse, avhenger videre av om man har klagerett. Annet ledd lyder slik:

Klagerett etter første ledd har

  1. den som vedtaket retter seg mot,
  2. andre med rettslig klageinteresse,
  3. et forvaltningsorgan dersom vedtaket direkte gjelder forvaltningsorganets saksområde.

«Den som vedtaket retter seg mot» (1): Ordlyden henspiller særlig på den siktede.

«Andre med rettslig klageinteresse» (2): Fornærmede vil blant annet ha rettslig klageinteresse. Forarbeidene (Ot.prp. nr. 53 (1995-96) s. 12 sp. 2) legger imidlertid til grunn at også andre skadelidte enn fornærmede vil ha klageinteresse. Dersom man kun anmelder forholdet uten selv å være verken fornærmet eller annen skadelidt, vil man derimot normalt ikke ha rettslig klageinteresse.

Klagefrist

Det følger av straffeprosesslovens § 59a tredje ledd at fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket kom frem til klageren. Dersom man ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt man har fått eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. Ved vedtak om å unnlate påtale eller om å frafalle en påbegynt forfølgning, skal klagefristen for andre enn den vedtaket retter seg mot, likevel senest løpe ut når det er gått tre måneder fra det tidspunkt vedtaket ble truffet.

Klageinstansens vedtak i klagesaken kan ikke påklages.

Les mer om hvorfor så mange overgrepssaker henlegges ved å trykke på linken.

Kontakt våre advokater for spørsmål om seksuelle overgrep

Dersom du har blitt utsatt for seksuelle overgrep vil du ofte ha krav på fri advokathjelp. Se våre advokater og mer informasjon om seksuelle overgrep her.


Kilder:

Straffeprosessloven

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.