Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvordan få oppreisningserstatning?

Oppreisningserstatning er en erstatning for tort og svie som ikke fordrer et økonomisk tap. For å få oppreisningserstatning må du kreve erstatningsposten direkte fra skadevolder i en straffesak, eller i en sivil sak i forliksrådet/retten. Alternativt kan du søke om oppreisning fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV). 


Vilkårene for oppreisningserstatning

For å få oppreisningserstatning er det naturligvis et krav om at vilkårene for oppreisningserstatning er oppfylt. Vilkårene følger av skadeserstatningslovens § 3-5.

Det kan være grunn til å nevne at vilkårene for å få oppreisningserstatning er noe strengere dersom du søker kravet fra KFV i forhold til direkte fra skadevolder. Dette er fordi KFV stiller et krav om at du må ha blitt påført en personskade. Som hovedregel må du også ha blitt påført en personskade dersom du søker kravet direkte fra skadevolder, men her er det en rekke unntak.

Skl. § 3-5 har to alternative hovedvilkår. Det er kun et krav om at ett av vilkårene er oppfylt.

  1. Det første vilkåret er at skadevolder grovt uaktsomt eller forsettlig har påført skadelidte en personskade.
  2. Det andre vilkåret er at skadevolder grovt uaktsomt eller forsettlig har brutt et straffebud som nevnt i skadeserstatningsloven § 3-3

Det er sjelden det ikke er handlet grovt uaktsomt eller forsettlig i disse tilfellene, slik at disse vilkårene som oftest vil være oppfylt

Personskade

Under vilkår 1 er det altså et krav om at det må være påført en personskade. Kravet her er ikke strengt, og vil omfatte eksempelvis et blåmerke. Vilkåret omfatter også psykiske skader.

Dersom vilkår 1 ikke er oppfylt vil du, når du krever erstatning direkte fra skadevolder, under en del omstendigheter ha krav på oppreisningserstatning etter vilkår 2.

Alternativ 2

Vilkår 2 nevner en rekke straffebud som nevnt i § 3-3. Dette innbefatter en rekke straffebud, eksempelvis falsk forklaring eller anmeldelse, voldtekt, misbruk av stilling, avhengighets- eller tillitsforhold, misbruk av noen som er plassert på institusjon, seksuell omgang med barn under 14 år, etc. Listen er ikke uttømmende. I disse tilfellene er det altså ikke noe krav om at du har blitt utsatt for en personskade.

Hvordan går du frem?

Dersom du ønsker å fremme kravet om oppreisningserstatning fra KFV må du gjøre dette ved å sende en søknad til dette kontoret. Her er det viktig å kunne dokumentere hendelsen, samt legge ved bevis, etc.

Dersom du ønsker å fremme kravet direkte fra skadevolder må du enten anmelde skadevolder, eller så må du fremme kravet via en sivil rettssak. Da må du blant annet sende en stevning til forliksrådet/tingretten, etc.

I mange tilfeller vil det kunne lønne seg å kontakte advokat. Det vil ofte være mange tekniske detaljer som en advokat er kjent med, som det er vanskelig å sette seg inn i. I en del tilfeller vil du også ha krav om fri rettshjelp eller gratis bistandsadvokat.

Hvor mye kan man må i oppreisningserstatning?

Hvor mye man får i oppreisningserstatning vil bero på en konkret vurdering etter rettens skjønn. Høyesterett har for eksempel uttalt at viktige vurderingsmomenter vil være «handlingens objektive grovhet, skadevolderens skyld, fornærmedes subjektive opplevelse av krenkelsen og arten og omfanget av de påførte skadevirkninger».

 

Kilder:

Skadeserstatningsloven

Advokatfirmaet Teigstad

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.