Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvordan arbeider barnevernet?

En barnevernssak starter ofte med en bekymringsmelding. Barnevernet har da undersøkelsesplikt og skal iverksette tiltak etter behov. Tiltakene skal følges opp av barneverntjenesten.


Dersom barnevernet får en melding vedrørende begrunnet mistanke om omsorgssvikt, plikter det å undersøke forholdet best mulig. Bekymringsmeldingen kan komme fra for eksempel barnehager, skoler, helsestasjon, leger eller naboer/annen familie. I flere tilfeller tar også foreldre og ungdommer selv kontakt med barnevernet for å få hjelp i en vanskelig situasjon.

Etter en bekymringsmelding vil barnevernet først ta kontakt med melderen for å få nærmere informasjon om begrunnelsen for henvendelsen. Har melderen selv har opplevd noe, eller er det et rykte? Foreligger det konkrete observasjoner, eller bygger meldingen på vurdering? Barnevernet ber ofte om tillatelse til å vise til henvendelsen. Dersom melderen ikke ønsker dette, må barnevernet vurdere om saken likevel skal følges opp.

Det følger av barnevernsloven (bvl.) § 6-9, jf. § 4-3, at undersøkelsen skal gjennomføres snarest og senest innen 3 måneder. I særlige tilfelle kan fristen være seks måneder.

Hvordan en eventuell undersøkelse av forholdet gjennomføres, avhenger av hva bekymringsmeldingen går ut på. Den skal være tilpasset sakens alvorlighetsgrad, stå i forhold til meldingens innhold og ivareta barnets beste. Barnevernet kan for eksempel innkalle foreldrene til samtale, eller det kan sende varsel om hjemmebesøk. Hvorvidt barnet er med på samtalen, avhenger i stor grad av alderen på barnet.

Barnevernet arbeider alltid etter et overordnede prinsippet om at hensynet til barnets beste skal veie tyngst i saker der det står i motsetning til andre sentrale prinsipper.

Dersom barnevernet har tillatelse til å vise til henvendelsen, vil foreldrene bli informert om meldingen og deretter følger en samtale om innholdet. Barnevernet vil opplyse om at det vil ta kontakt med andre instanser som kjenner barnet. Dette kan være for eksempel barnehage, skole eller helsestasjon. Under samtalen skal foreldrene også bli opplyst om sine rettigheter i saken. De vil blant annet ha innsynsrett i rapporten vedrørende samtalen med barnevernet.

Den foretatte undersøkelsen vil danne grunnlaget for en vurdering av om tiltak skal iverksettes. Dersom det er behov for å sette i gang tiltak, skal dette gjøres senest 6 uker etter at undersøkelsen er avsluttet.

Dersom undersøkelsen gir grunnlag for hjelpetiltak, skal barneverntjenesten iverksette tiltak etter loven. Tiltakene skal følges opp av barneverntjenesten. Barnevernet arbeider også forebyggende, gir råd og veiledning og forbereder saker for behandling i fylkesnemnda.

 

Kilder:

Barnevernsloven

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barnevernet—til-barnets-beste/id87701/

http://www.forebygging.no/Litteratur/Hjelpeinstanser/Barnevern/

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.