Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvor mye kan man få i oppreisning etter seksuelle overgrep?

Den som har blitt utsatt for et seksuelt overgrep kan ha krav på oppreisningserstatning fra skadevolder eller fra Kontoret for voldsoffererstatning. Oppreisning er en liten kompensasjon for krenkelsen man har blitt utsatt for, og mange kaller det for erstatning for «tort og svie». Oppreisning gjelder ikke bare i saker om overgrep, men gjelder også i saker om trusler, vold og andre straffbare handlinger som krenker integritet og frihet.


Men hvor mye har man krav på?

Lovhjemmelen for oppreisningserstatning er skadeserstatningsloven § 3-5, jfr. § 3-3, men det fremgår ikke direkte av bestemmelsene hvor mye man kan ha krav på i oppreisningserstatning.

De fleste seksuelle overgrep har ikke et standardisert oppreisningsnivå, og man må da foreta en helhetsvurdering basert på en rekke relevante momenter. Enkelt fortalt kan man si at jo grovere saken er, jo høyere oppreisning skal det være. Det er jo rimelig at man får mer i oppreisning hvis man blir utsatt for voldtekt, enn hvis man blir klappet til i ansiktet.

Momenter for utmåling av oppreisning etter seksuelle overgrep

I saker som gjelder grove seksuelle overgrep mot barn følger disse momentene direkte av lovteksten:

§ 3-5.(erstatning (oppreisning) for skade av ikke økonomisk art.)
Den som forsettlig eller grovt aktløst har
a)
voldt skade på person eller
b)
tilføyd krenking eller utvist mislig atferd som nevnt i § 3-3,
kan – uansett om det ytes menerstatning etter § 3-2 eller standardisert erstatning etter § 3-2a – pålegges å betale den fornærmede en slik engangssum som retten finner rimelig til erstatning (oppreisning) for den voldte tort og smerte og for annen krenking eller skade av ikke-økonomisk art. Ved krenking eller mislig atferd som nevnt i straffeloven §§ 299 eller 302, skal det ved utmålingen av oppreisning særlig legges vekt på handlingens art, hvor lang tid forholdet har pågått, om handlingen er et misbruk av slektskapsforhold, omsorgsforhold, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, og om handlingen er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte.

Som det fremgår ovenfor skal det da legges særlig vekt på:

  • Handlingens art
  • Hvor lang tid handlingen har pågått
  • Om handlingen er et misbruk av slektsforhold, omsorgsforhold, avhnegighetsforhold eller tillitsforhold
  • Om handlingen er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte

I rettspraksis for øvrig er det klart at man også kan legge vekt på handlingens grovhet, graden av skadevolders skyld samt konsekvenser for offeret.

Om handlingen synes svært grov basert på de ovennevnte momentene taler dette for en høy oppreisningssum.

Kilder:

Advokatfirmaet Teigstad – Oppreisning

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.