Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvor mye kan man få i erstatning etter nettovergrep?

Voldsofferstatning utmåles etter reglene i voldsoffererstatningsloven. Utgangspunktet er at den som er utsatt for et nettovergrep skal ha full erstatning for alt sitt økonomiske tap.  Dersom du har blitt utsatt for seksuelt overgrep over internett vil du som regel ha krav på oppreisningserstatning fra gjerningspersonen og fra Kontoret for voldsoffererstatning. Ved lidt økonomisk tap åpner loven for at du også kan ha krav på andre erstatningsposter, samt menerstatning dersom du har fått en varig psykisk skade.

I mange tilfeller vil du ha krav på fri advokathjelp i forbindelse med nettovergrep – ta kontakt med våre advokater her.


Menerstatning skal erstatte tapt livsutfoldelse, og skal gis dersom nettovergrepet er årsaken til en varig og til dels omfattende psykisk skade. Erstatningen gis som en engangssum og skal fungere som en kompensasjon for at du må leve med skaden. Størrelsen på menerstatningen avhenger av skadens omfang og skadelidtes alder. Dette krever en større psykologutredning med en spesialisterklæring for å fastslå varighet, diagnoser og skadeomfang.

Oppreisning skal erstatte den «tort og svie» som nettovergrepet har medført, og er den mest praktiske erstatningsposten saker om nettovergrep. Også denne erstatningen gis som en engangssum. Ved utmålingen av oppreisning skal det ifølge rettspraksis legges vekt på overgrepets objektive grovhet, tiltaltes skyld, fornærmedes opplevelse av overgrepet og de skader de fornærmede er påført. Retten skal fastsette oppreisningsbeløpet skjønnsmessig ut i fra det som anses rimelig.

Oppreisningens størrelse varierer derfor fra sak til sak. De erstatningsnivå som etter hvert må sies å ha etablert seg i nyere praksis kan likevel gi en viss veiledning.

Rettspraksis viser at oppreisningsbeløpet kan variere fra ca. 10 000 kr til 200 000 kr.

Dersom du har blitt utsatt for voldtekt til seksuell omgang likestilt med samleie, er utgangspunktet for erstatningen 150 000 kr, jf. Rt-2011-743. Retten har uttalt at normen bare kan fravikes dersom særlige grunner foreligger, og at det nokså gjennomgående er riktig med en forhøyet oppreisningserstatning der offeret er mindreårig. Dersom du har blitt utsatt for en annen form for nettovergrep, er det i rettspraksis ikke fastsatt noen bestemt norm. Her vil de ovenfor nevnte momentene være sentrale.

Ta kontakt med våre advokater

Ved nettovergrep har du i mange tilfeller krav på bistandsadvokat dekket av staten som kan hjelpe deg med å kreve erstatning. Les mer om du har krav på fri advokathjelp eller øvrige spørsmål om nettovergrep her.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.