Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvor lenge varer et besøksforbud?

Et besøksforbud kan gjelde for en bestemt tid, men høyst ett år av gangen. Et besøksforbud i eget hjem kan imidlertid maksimalt vare i tre måneder av gangen. Dette følger av straffeprosessloven § 222 a. Besøksforbud kan dermed ikke ilegges over en lengre periode av gangen, men dersom påtalemyndighetene etter en ny vurdering av forholdet finner at det er nødvendig, kan besøksforbudet forlenges når den bestemte tiden er utgått. I vurderingen av om besøksforbud skal ilegges må det foretas en avveining mellom hensynet til den besøksforbudet rettes mot og hensynet til det potensielle offeret. Besøksforbud kan bare opprettholdes så lenge vilkårene for å ilegge besøksforbud er oppfylt.


Reglene om besøksforbud reguleres av straffeprosessloven § 222 a. Et besøksforbud kan nedlegges av påtalemyndighetene dersom det er grunn til å tro at en person vil begå en straffbar handling overfor en annen person, forfølge en annen person, krenke en annens fred eller begå ordensforstyrrelser som er særlig belastende for en annen person.

Besøksforbudet kan gå ut på at den forbudet retter seg mot, forbys å oppholde seg på et bestemt sted, eller å forfølge, besøke eller på annet vis kontakte en annen person. Formålet er  å forhindre straffbare handlinger, med andre ord å beskytte det potensielle offeret.

Det er ikke noe vilkår at den besøksforbudet rettes mot har begått en straffbar handling. Det er kun et krav om at det er «grunn til å tro» at personen vil begå en straffbar handling. Personen straffes dermed i realiteten før han eller hun i det hele tatt har begått en straffbar handling.

Hvor lenge kan et besøksforbud vare?

Det følger av straffeprosessloven § 222 a at besøksforbudet skal gjelde for en bestemt tid, høyst ett år av gangen. Et besøksforbud vil dermed ikke kunne pålegges over en lengre periode enn ett år. Det følger videre av bestemmelsen at et besøksforbud i eget hjem maksimalt kan vare i tre måneder av gangen. Påtalemyndighetene vil imidlertid kunne forlenge besøksforbudet etter at perioden er utgått, men da må det foretas en ny vurdering av forholdet. Besøksforbud kan bare opprettholdes så lenge vilkårene for å ilegge besøksforbud er oppfylt.

Besøksforbud virker inngripende mot den besøksforbudet retter seg mot ved at vedkommendes frihet berøves fordi han/hun ikke kan bevege seg helt fritt.  Det må derfor foretas en avveining mellom hensynet til den besøksforbudet rettes mot og hensynet til det potensielle offeret.

Kontakt advokat dersom du har spørsmål om besøksforbud

Den som er utsatt for besøksforbud kan ha krav på fri rettshjelp. Trykk her dersom du lurer på om du har krav på advokat i forbindelse med saken din, eller har andre spørsmål knyttet til besøksforbud.


Kilder:

Straffeprosessloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-4#§168

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.