Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvor lang straff får man ved å bryte den seksuelle lavalderen?

Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. Dette innebærer at dersom du har seksuell omgang med noen under 16 år vil dette være straffbart, det er definert som et seksuelt overgrep. Etter straffeloven straffes seksuell omgang med en person fra 14-16 med fengsel inntil 6 år. Seksuell omgang med en person under 14 år straffes med fengsel fra 10-21 år, avhengig av forholdet.

Selv om strafferammene er såpass lange betyr ikke dette at domstolene alltid vil gi så strenge straffer. I denne artikkelen vil vi komme med eksempler på hvor lange straffer domstolene pleier å gi ved slike tilfeller.


Hva sier loven?

Etter straffeloven § 302 straffes den som har seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år med fengsel inntil 6 år.

Etter straffeloven § 299 straffes den som har seksuell omgang med barn under 14 år med fengsel inntil 10 år. Forholdet kategoriseres også automatisk som voldtekt, selv om barnet under 14 år utførte den seksuelle omgangen frivillig. Involverer dette for eksempel samleie vil minstestraffen etter § 300 være fengsel inntil 3 år og maksimalt 15 år.

Les om hvorfor du skal anmelde overgrep.

Selv om dette er strafferammene sier ikke dette nødvendigvis så mye om hvor strenge straffer domstolene faktisk pleier å gi. I likhet med ved voldtekter er straffen domstolene gir ofte langt mindre enn hvilken straff domstolene kan gi. Vi vil derfor gi noen eksempler fra rettspraksis under.

Hva sier rettspraksis?

I en dom fra 2005 hadde en 30 år gammel mann hatt samleie med en pike på 14 år og 11 måneder. Under henvisning til uttalelser i forarbeidene angående generell skjerping av straffenivået ved seksuelle krenkelser overfor barn, nyere rettspraksis og sakens konkrete omstendigheter, kom Høyesterett til at lagmannsretten hadde idømt for lav straff. Straffen ble satt til fengsel i 120 dager, samt 25.000 kroner i oppreisning til fornærmede.

I en dom fra 2010 hadde en 21 og et halvt år gammel mann hatt samleie med en jente på 13 år og åtte måneder. Ut fra forholdets karakter og grovhet, fornærmede og tiltaltes alder, øvrige omstendigheter knyttet til handlingen og allmennpreventive hensyn, idømte Høyesterett mannen fengsel i 60 dager.

I en annen dom fra 2010 hadde en 25 år gammel mann hatt samleie med en jente på 14 år og 5 måneder. Høyesterett la vekt på at tiltalte hadde kommet med en uforbeholden tilståelse, og satte straffen til fengsel i 45 dager.

I en dom fra 2002 ble en 21 år gammel mann dømt til ubetinget fengsel i 30 dager for seksuell omgang med to jenter på under 16 år. Pikene var henholdsvis 14 år og 2 måneder og 15 år og 9måneder gamle. Høyesterett viste til lovrevisjonens forarbeider der lovgiver hadde gitt uttrykk for at straffenivået ved seksuelle overgrep mot barn burde skjerpes.

Vi ser altså at selv om domstolene kan dømme gjerningsmennene til lange fengselsstraffer betyr det ikke nødvendigvis at de faktisk vil gjøre dette. Vi ser at de faktiske fengselsstraffene er langt mindre enn de som maksimalt følger av loven.

Kilder:

Straffeloven

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.