Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvor lang er strafferammen for voldtekt?

Strafferammen for voldtekt er 6, 10, 15 eller 21 år. Hvilket strafferamme som er aktuell, avhenger av hvilket straffebud som er aktuelt, eller kort fortalt hvor grov eller straffverdig voldtekten er. Den som har blitt utsatt for seksuelle overgrep har i utgangspunktet krav på fri advokathjelp. Les mer om advokathjelp etter overgrep her.


Eksempel på strafferamme

Et eksempel er at voldtekt til samleie er ansett å være med straffverdig enn voldtekt uten samleie, og dermed økes strafferammen fra 10 til 15 år.

Ved grovt uaktsom voldtekt, hvor det ikke kan bevises at overgriperen har handlet med viten og vilje, men likevel har opptrådt sterkt klandreverdig, er strafferammen kun 6 år.

 

§ 291. Voldtekt
Med fengsel inntil 10 år straffes den som
a)
skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd,
b)
har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller
c)
ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

§ 292. Minstestraff for voldtekt til samleie mv.
Straffen er fengsel fra 3 inntil 15 år dersom voldtekten som nevnt i § 291 omfattet:
a)
innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning,
b)
innføring av penis i fornærmedes munn,
c)
innføring av gjenstand i skjede- eller endetarmsåpning, eller
d)
dersom lovbryteren har fremkalt en tilstand som nevnt i § 291 bokstav b for å oppnå seksuell omgang.

§ 293. Grov voldtekt
Grov voldtekt straffes med fengsel inntil 21 år. Det samme gjelder dersom den skyldige tidligere er straffet for handlinger som nevnt i §§ 291, 294 eller 299.
Ved avgjørelsen av om voldtekten er grov skal det særlig legges vekt på om
a)
den er begått av flere i fellesskap,
b)
den er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte, eller
c)
den fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på kropp eller helse. Seksuelt overførbar sykdom regnes alltid som betydelig skade på kropp eller helse etter denne paragrafen.

§ 294. Grovt uaktsom voldtekt
Grovt uaktsom voldtekt straffes med fengsel inntil 6 år. Foreligger omstendigheter som nevnt i § 293, er straffen fengsel inntil 10 år.

Det er verdt å nevne at strafferamme er den maksimale straffen som kan idømmes. Det betyr ikke at det er den straffen som er aktuell i den enkelte sak. Normalstraffen er mye lavere enn strafferammen, men strafferammen åpner for en streng straff hvis alle skjerpende momenter skulle være til stede.

Kontakt advokat etter voldtekt

Dersom du har blitt utsatt for seksuelle overgrep vil ha krav på fri bistandsadvokat som kan hjelpe deg med saken – her kan du kontakte våre advokater.

Kilde:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-11#§299

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.