Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva står det om voldtekt i straffeloven?

Vi hører ofte om voldtekt. Men hva står det egentlig om voldtekt i straffeloven? En gjerningsperson kan ikke dømmes uten en lovbestemmelse, så det er lovens innhold som vil være avgjørende for hvilke handlinger som kan straffes. Under følger de viktigste paragrafene i straffelovene vedrørende voldtekt


§ 291. Voldtekt

Med fengsel inntil 10 år straffes den som
a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd,
b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller
c) ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Dette er den generelle lovregelen for voldtekt. En ser altså at strafferammen for voldtekt i utgangspunktet er inntil 10 år. Definisjonen på voldtekt er at gjerningsmannen må ha skaffet seg «seksuell omgang» ved «vold» eller «truende atferd», eller ved at personen var «bevisstløs» eller av andre grunner «ute av stand til å motsette seg handlingen». Du kan lese mer om vilkårene for voldtekt i denne artikkelen. Det er viktig å presisere at begrepet seksuell omgang rammer relativt vidt, slik at også for eksempel fingring vil kunne utgjøre voldtekt.

§ 292. Minstestraff for voldtekt til samleie mv.

Straffen er fengsel fra 3 inntil 15 år dersom voldtekten som nevnt i § 291 omfattet:
a) innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning,
b) innføring av penis i fornærmedes munn,
c) innføring av gjenstand i skjede- eller endetarmsåpning, eller
d) dersom lovbryteren har fremkalt en tilstand som nevnt i § 291 bokstav b for å oppnå seksuell omgang.

Selv om utgangspunktet er at strafferammen er maksimalt 10 år, ser vi at strafferammen vil øke i enkelte mer grove tilfeller. Dersom voldtekten innebærer samleie eller oralsex ser vi at straffen er på minimum 3 år og maksimum 15 år. Det er naturligvis viktig å sanksjonere de mer alvorlige tilfellene hardere, både av prevensjonshensyn og rettferdighetshensyn.

§ 293. Grov voldtekt

Grov voldtekt straffes med fengsel inntil 21 år. Det samme gjelder dersom den skyldige tidligere er straffet for handlinger som nevnt i §§ 291, 294 eller 299.
Ved avgjørelsen av om voldtekten er grov skal det særlig legges vekt på om
a) den er begått av flere i fellesskap,
b) den er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte, eller
c) den fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på kropp eller helse. Seksuelt overførbar sykdom regnes alltid som betydelig skade på kropp eller helse etter denne paragrafen.

Mens straffen øker til inntil 15 år ved enkelte overgrepshandlinger, øker straffen til 21 år ved grov voldtekt eller i tilfeller der gjerningsmannen tidligere har vært straffet for voldtekt. Disse tilfellene innebærer en vesentlig straffskjerpelse fordi de rammer særlig grove forhold. Eksempler kan være der gjerningsmannen påfører fornærmede varig skade i forbindelse med voldtekten, eller der flere mennesker er sammen om voldtekten (gjengvoldtekt).

§ 294. Grovt uaktsom voldtekt

Grovt uaktsom voldtekt straffes med fengsel inntil 6 år. Foreligger omstendigheter som nevnt i § 293, er straffen fengsel inntil 10 år.

Ved grovt uaktsom voldtekt er straffen lavere. I slike tilfeller har ikke gjerningsmannen foretatt voldtekten med forsett, altså med viten og vilje, men han er sterkt å bebreide for at han ikke forsto at det var en voldtekt. Forskjellen på forsett og grov uaktsomhet må bero på gjerningsmannens subjektive forestillinger.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.