Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva gjør barnevernet?

Barnevernet har som hovedoppgave å sikre barn og unges oppvekstvilkår. Deres nærmere ansvar og arbeidsoppgaver finner vi i barnevernloven av 1992 med tilhørende forskrifter. Det er barneverntjenesten i kommunen som har ansvaret for barnevernet.


Det følger av barnevernsloven § 1 at formålet med loven er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Lovens formål beskriver i korte trekk barnevernets hovedoppgaver på en god måte.

Generelle oppgaver

Kommunens og barnevernets generelle oppgaver står beskrevet i barnevernsloven kapittel 3. Kort oppsummert skal barnevernet drive forebyggende virksomhet og samarbeide med andre deler av forvaltningen, samt frivillige organisasjoner. Barneverntjenesten har videre etter visse vilkår plikt til å utarbeide en individuell plan for barnet og delta på ethvert fengslingsmøte der dette er aktuelt. Endelig skal kommunen vurdere behovet for og tilby botiltak for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere.

Særlige tiltak

Barnevernsloven kapittel 4 er hjemmel for de særlige tiltak barnevernet kan gjøre. Ved anvendelse av bestemmelsene i dette kapitlet skal det legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet, herunder å gi barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen. Barnet skal gis mulighet til medvirkning og det skal tilrettelegges for samtaler med barnet.

Barnevernet har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna. Dersom barnevernet blir kjent med forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter kapittel 4, for eksempel omsorgssvikt eller at barn lider fysisk og psykisk overlast, har det en lovbestemt undersøkelsesplikt og skal om nødvendig sette i verk tiltak. Loven setter her klare frister for gjennomføring og kommunen kan ilegges mulkt dersom fristene ikke overholdes.

Barnevernet har en rekke ulike tiltak de kan sette i verk ved behov. Tiltakene er ofte en form for råd, veiledning eller hjelpetiltak til barn eller barnefamilier. Barnevernet kan imidlertid også bli tilkjent omsorgen for barn dersom lovens vilkår er oppfylt.

 

Kilder:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barnevernet—til-barnets-beste/id87701/

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.