Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva er voldsoffererstatning?

Dersom du er utsatt for en kriminell handling som vold, ran, frihetsberøvelse, voldtekt, etc. vil du som oftest ha krav på voldsoffererstatning fra staten.  Det er i utgangspunktet et krav om at saken er anmeldt til politiet.

Om straffesaken er henlagt er imidlertid ikke avgjørende.  Den mest praktiske erstatningsposten er som regel oppreisningserstatning. Erstatningen kan imidlertid også omfatte menerstatning og erstatning for økonomisk tap dersom man har hatt noen utlegg eller erstatning for lidt inntektstap. I de fleste tilfelle vil man ha krav på bistandsadvokat eller fri rettshjelp til å få hjelp i søknadsprosessen. 


Voldsoffererstatning går i korte trekk ut på at du kan kreve erstatning fra staten dersom du har fått en skade som skyldes en kriminell handling. Voldsofre kan kreve inntil rundt 3,5 millioner kroner fra staten.

I Norge er det Kontoret for voldsoffererstatning som har ansvaret for slik erstatning. Systemet er slik at voldsofferet ikke skal være avhengige av betalingsevnen til gjerningsmannen for å få kompensasjon for skaden. En anser i Norge et voldsoffer som særlig beskyttelsesverdig. Du kan derfor søke om erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Dersom du oppfyller vilkårene for å motta voldsoffererstatning vil Kontoret for voldsoffererstatning overta erstatningskravet mot gjerningspersonen. Slik blir det enklest mulig for voldsofferet å få erstatning.

Voldsoffererstatning fordrer ikke grov vold, og heller ikke fysiske skader. Også psykiske skader er omfattet av ordningen. Selv om de fysiske skadene ofte vil være mest synlige, vil det ofte være de psykiske skadene som er mest omfattende. Personen kan for eksempel gå inn i en alvorlig depresjon og/eller utvikle PTSD. Dette kan føre til for eksempel store økonomiske inntektstap.

I utgangspunktet følger erstatningsutmålingen de samme prinsipper som vanlige erstatningsregler for personskade. En har som utgangspunkt krav på å få erstattet sitt økonomiske tap. Dette vil for eksempel innbefatte tap av inntekt, utgifter til medisinsk behandling, fremtidig inntektstap, menerstatning, oppreisning, etc. Oppreisningserstatningen, også kalt «erstatning for tort og svie», er antagelig den mest praktiske erstatningsposten. Oppreisning er en kompensasjon for den krenkelsen skadelidte har blitt utsatt for, og kravet inntrer derfor også ved mindre alvorlige saker om legemsfornærmelse.

I mange saker om voldsoffererstatning vil du også ha krav på fri rettshjelp. Selv om det ikke er nødvendig med advokatbistand for å søke om voldsoffererstatning, er det er mange fordeler ved å benytte slik rettshjelp i søknadsprosessen. Advokaten vil ta seg av innhenting av dokumenter, utredning av økonomisk tap og fremsettelse av krav ovenfor Kontoret for voldsoffererstatning.

Fremsettelse og beregning av krav om erstatning for inntektstap og menerstatning forutsetter spisskompetanse innen personskaderett, og i større og kompliserte overgrepssaker er advokatbistand ofte derfor helt nødvendig. Også i saker der skadelidte hovedsakelig krever oppreisningserstatning, eventuelt erstatning for egenandeler til lege og noen ødelagte klær, er det imidlertid også en stor fordel med advokatbistand.

Oppreisning utmåles skjønnsmessig, og det er derfor fordelaktig å benytte en advokat som har kjennskap til tidligere rettspraksis fra liknende tilfeller og oppdatert på nyere praksis på området.

For en fullstendig oversikt over tema voldsoffererstatning, kan du trykke på lenken.


Kilder:

Avokatfirmaet Teigstad

Kontoret for voldsoffererstatning

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.