Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva er vilkårene for å få besøksforbud?

Vilkårene for å pålegge en person besøksforbud følger av straffeprosessloven § 222 a. Etter denne bestemmelsen er det et vilkår at det er «grunn til å tro» at et av de fire alternative vilkårene bestemmelsen oppstiller er oppfylt for å ilegge besøksforbud. Det må være grunn til å tro at en person ellers vil «begå en straffbar handling overfor en annen person», «forfølge en annen person», «på annet vis krenke en annens fred» eller «begå ordensforstyrrelser som er særlig belastende for en annen person». I noen tilfeller vi du få fri rettshjelp ved brudd på besøksforbud – kontakt våre advokater her.


Hva er vilkårene for besøksforbud?

Et besøksforbud går ut på at den forbudet retter seg mot forbys å oppholde seg på et bestemt sted, eller forfølge, besøke eller på annet vis kontakte en annen person. Formålet med besøksforbud er å forhindre kriminelle handlinger, nærmere bestemt beskytte potensielt utsatte mennesker. Ettersom et besøksforbud vil virke inngripende mot personen det rettes mot fordi vedkommendes frihet innskrenkes, følger det av straffeprosessloven § 222a at besøksforbud kun kan ilegges på bestemte vilkår.

Vilkårene for å pålegge en person besøksforbud følger av straffeprosessloven § 222a. Bestemmelsens første ledd lyder slik:

§ 222a Påtalemyndigheten kan nedlegge besøksforbud dersom det er grunn til å tro at en person ellers vil

a) begå en straffbar handling overfor en annen person,
b) forfølge en annen person,
c) på annet vis krenke en annens fred, eller
d) begå ordensforstyrrelser som er særlig belastende for en annen person

Det fremgår her at det må være «grunn til å tro» at et av de fire alternative vilkårene i bokstav a-d må være oppfylt.

Av vilkåret «grunn til å tro» følger det at det ikke gjelder noe krav om sannsynlighetsovervekt for at en slik handling vil finne sted, men det må foreligge en nærliggende og reell risiko, jf. Rt. 1998 s. 1638 som er fulgt opp i senere avgjørelser. Av forarbeidene fremgår det videre at risikoen må vurderes på bakgrunn av tidligere handlinger, trusler eller andre særlige forhold som tyder på at det er fare for overgrep.

At påtalemyndigheten «kan» nedlegge besøksforbud betyr at påtalemyndigheten har en skjønnsmessig adgang til det. Det må foretas en forholdsmessighetsvurdering, der en må avveie hensynet til personen som skal beskyttes samt personen besøksforbudet potensielt skal rette seg mot. Under forholdsmessighetsvurderingen kan det ikke vektlegges at et besøksforbud antas ikke å ha effekt i forhold til de påståtte fredskrenkelsene, jf. Rt. 2014 s. 735. 

Et forbud kan ilegges på begjæring av den det er ment å beskytte. Påtalemyndigheten kan imidlertid nedlegge besøksforbud selv om det ikke foreligger noen begjæring, men da må det «finnes påkrevd av allmenne hensyn», jf. strpl. § 222a andre ledd andre punktum.

Kontakt advokat dersom du har spørsmål tilknyttet begjæring om besøksforbud

Den som er utsatt for besøksforbud kan ha krav på fri rettshjelp. Trykk her dersom du lurer på om du har krav på advokat i forbindelse med saken din, eller har andre spørsmål knyttet til besøksforbud.

Kilder:

Straffeprosessloven

Advokatfirmaet Teigstad

Rettsdata.no (krever innlogging)

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.