Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva er varetektsfengsel?

Hva er varetektsfengsel?

Varetekt betyr at den siktede settes i fengsel uten at det det foreligger noen rettskraftig dom. Varetektsfengsling kan bare skje på visse vilkår, for eksempel ved fare for at han unndrar seg straffeforfølging, gjør ytterligere straffbare handlinger, ødelegger bevis eller påvirker vitner. Ta gjerne kontakt med våre advokater dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling eller lurer på hvilke rettigheter du har.


Vilkårene for varetekt

For det første må det være «skjellig grunn til mistanke» om at personen har utført ulovlige handlinger som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder.

For det andre må ett av fire aktuelle vilkår være oppfylt:

  1. det er grunn til å frykte for at han vil unndra seg forfølgingen eller fullbyrdingen av straff eller andre forholdsregler,
  2. det er nærliggende fare for at han vil forspille bevis saken, f. eks. ved å fjerne spor eller påvirke vitner eller medskyldige,
  3. det antas påkrevd for å hindre at han på ny begår en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, eller
  4. han selv begjærer det, av grunner som finnes fyllestgjørende.

Det er også et vilkår om at personen ikke kan varetektsfengsles hvis dette vil stå i misforhold til det siktede er mistenkt for. Dommeren må dermed vurdere om varetektsfengsling vil medføre et uforholdsmessig inngrep overfor siktede, og om andre tiltak enn varetektsfengsling er aktuelle.

Varetekt er særlig aktuelt i alvorlige saker

I saker hvor strafferammen er ti år eller mer er det noe andre vilkår for varetektsfengsling. Istedenfor «skjellig grunn til mistanke» må det foreligge «forhold som særlig styrker mistanken». Det skal også vektlegges om løslatelse vil støte allmenhetens rettsfølelse eller skape utrygghet.

Varetektsfengsling av den siktede skal behandles i et fengslingsmøte senest tre dager etter pågripelse. Begge sider får uttale seg før dommeren bestemmer om varetekt innvilges. Varetektstiden er maksimalt fire uker. Når varetektstiden er utløpt skal siktede løslates dersom ikke påtalemyndigheten får medhold i forlenget fengsling. Det er ingen bestemt frist for hvor lenge en person kan sitte i varetekt.

Varetektsfengsling kan også innebære at personen ikke kan motta besøk, sende brev, ringe, etc. I noen tilfeller vil heller ikke personen ha adgang til internett, aviser, radio, etc. Dette kan være aktuelt der man skal forhindre bevisforspillelse, etc.

Kontakt advokat ved spørsmål om dine rettigheter

Vi samarbeider med en rekke advokater som er eksperter på området. Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling eller lurer på hvilke rettigheter du har kan du kontakte våre advokater her.

Kilder:

Domstol.no

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.