Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva er straffen for trusler?

Straffen for framsatt trusler avhenger av de konkrete omstendighetene og hvor alvorlige trusler som er framsatt. Straffeloven (2005) har flere bestemmelser som kan være aktuelle. Hva slags straff som blir aktuell vil dermed også avhenge av hvilket straffebud truslene faller inn under.


Hva er en trussel?

En trussel foreligger dersom noen i ord eller handling som søker å tvinge noen andre til enten å utføre eller ikke å utføre bestemte handlinger, under lovnad om at noe alvorlig eller verre kan eller vil skje dersom vedkommende ikke adlyder. Et typetilfelle er en voldelig handling som vil gå ut over mottakeren av trusselen.

Straffeloven § 263 om trusler

Det følger av strl. § 263 at den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Hvilken straff som blir aktuell avhenger dermed av de konkrete omstendighetene, hva politiet under etterforskningen finner bevist og hvordan de deretter vurderer saken.

Eksempel på fastsettelse av straff etter strl. § 263 fra Høyesterett, nærmere bestemt HR-2017-1282-A:

Domfellelsen for overtredelse av straffeloven § 263, trusler, gjelder handlinger som i tiltalebeslutningen er beskrevet slik:

«I april 2016, i X, sendte han flere meldinger til E, f. 0.0.00, der han skrev at han ville med å ødelegge mopeden hennes, spraylakkere huset hun bodde i, ripe opp bilen til faren til kjæresten hennes, samt sende seksualiserte bilder av henne til venner og familie, dersom hun ikke ville møte ham. Han skrev blant annet: ‘Og husk at eg finne deg imårå og og komme te å gjøre livet for deg typen og din familie jævligere enn du nåken gang kunne drømme om:)( … ) Prøver du å gå til andre med dette kommer det til å gå ille med noen som står deg nært. ( … ) Dette har jeg erfaring med ifra når jeg var torpedo og satt i fengsel. Stol på meg at dere vil få et helvete og bare du kan stoppe d. Tikk takk klokken går:):):))(…) Ikke tvil på at dette blir gjort for nå er jeg 110% klar til å gjenomføre( … )’ »

For overtredelsen av straffeloven § 263 har lagmannsretten lagt til grunn et straffenivå på fengsel i seks måneder. Selv om truslene i dette tilfellet er alvorlige, fremstår en slik straff noe streng sammenholdt med det nivået som følger av rettspraksis, se blant annet Rt-2008-401 avsnitt 10 og 11. Jeg bygger derfor på at straffen for dette forholdet bedømt isolert ville vært noe lavere enn fengsel i seks måneder.

Straffeloven § 264 om grove trusler

I mer alvorlige saker kan det være strl. § 264 om grove trusler som rett bestemmelse. Det følger av strl. § 264 at grove trusler straffes med fengsel inntil 3 år. Ved avgjørelsen av om trusselen er «grov» skal det særlig legges vekt på om den er rettet mot en forsvarsløs person, om den er fremsatt uprovosert eller av flere i fellesskap, og om den er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne. De angitte retningslinjene kan, utover å være relevante for vurderingen om truslene er grove, også ha betydning for hvor lang straff gjerningsmannen vil få.

Straffeloven § 265 om særskilt vern for enkelte yrkesgrupper

Strl. § 265 gir enkelte utsatte yrkesgrupper særskilt vern mot trusler. Strafferammen for slike trusler er bot eller fengsel inntil 2 år.

Straffeloven § 266 om hensynsløs adferd

En annen aktuell bestemmelse i straffeloven kan være strl. § 266 om hensynsløs adferd. Etter denne bestemmelsen straffes den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, med bot eller fengsel inntil 2 år.

Straffeloven § 266a om alvorlig personforfølgelse

Ved gjentatte trusler som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse, er straffen fengsel inntil 4 år. Dette følger av strl. § 266 a.

 

Kilde:

Straffeloven av 2005

 

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.