Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva er nachspielvoldtekt?

Straffeloven § 291 definerer hva som menes med «voldtekt» i rettslig forstand. Denne bestemmelsen gjelder også for såkalte nachspielvoldtekter. Betegnelsen nachspielvoldtekter brukes ofte om voldtekter som skjer etter at gjerningspersonen og fornærmede har deltatt på samme arrangement, og deretter ender opp på et nachspiel der voldtekten finner sted. I slike tilfeller vil alkohol eller andre rusmidler være innblandet, og ikke sjeldent er partene bekjente fra før. For at voldtekten skal være tilstrekkelig bevist, er det viktig å raskt sikre bevis og anmelde gjerningspersonen til politiet. Det er mange gode grunner til å anmelde voldtekter. 


Hva sier loven om nachspielvoldtekt?

Nachspielvoldtekt reguleres som annen voldtekt av straffeloven § 291. Den lyder slik:

§ 291. Voldtekt
Med fengsel inntil 10 år straffes den som
a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd,
b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller
c) ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

 

Les mer om vilkårene som må være oppfylt for at det skal regnes som en voldtekt her: Hva er voldtekt?

Viktigheten av å anmelde nachspielvoldtekt

For å kunne straffes for voldtekt må det kunne bevises innenfor enhver rimelig og fornuftig tvil at vedkommende har begått voldtekten. Det kreves dermed nærmest 100 % sannsynlighetsovervekt, noe som fører til at mange nachspielvoldtekter henlegges på grunn av manglende bevis. For å hindre dette, er det viktig at fornærmede raskt oppsøker lege for å sikre biologiske bevis og deretter anmelder gjerningspersonen hos politiet.

Det er mange gode grunner til å anmelde en nachspielvoldtekt eller lignende straffbare forhold. For mange fornærmede kan prosessen rundt en anmeldelse bli en viktig del av rehabiliteringen. Videre er det for samfunnet generelt sett ønskelig at voldtekter anmeldes. Dette er blant annet for å straffe den aktuelle gjerningspersonen og for å hindre at vedkommende begår nye voldtekter eller andre straffbare handlinger. At flere voldtekter blir anmeldt kan videre virke preventivt ved å hindre andre i å begå lignende handlinger. Anmeldelse er også et vilkår for å bli tilkjent voldsoffererstatning.

Bistandsadvokat

Dersom man har vært utsatt for voldtekt på nachspiel eller lignende, har man som regel krav på bistandsadvokat dekket av staten. Retten inntrer allerede før anmeldelse, og man kan derfor kostnadsfritt kontakte en bistandsadvokat for å diskutere hvorvidt man bør anmelde forholdet. Bistandsadvokatens hovedoppgave er å ivareta fornærmedes interesser og rettigheter gjennom hele saksgangen, og kan også hjelpe til med å søke om voldsoffererstatning av Kontoret for voldsoffererstatning.

Voldsoffererstatning

Fornærmede kan etter å ha vært utsatt for en nachspielvoldtekt, videre ha krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Erstatningsordningen innebærer at staten overtar skadevolders egentlige erstatningsansvar opp til voldsoffererstatningsordningens øvre grense. Erstatningen skal dekke skadelidtes økonomiske tap, samt oppreisningserstatning og eventuelt menerstatning. Beviskravene for å bli tilkjent voldsoffererstatning, er lavere enn for å ilegge straffeansvar. Dette innebærer at fornærmede kan tilkjennes erstatning selv om saken ender med henleggelse.

 

Kilder:

Store norske leksikon

Straffeloven

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.