Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva er festvoldtekt?

Hva som defineres som voldtekt følger av straffeloven § 291. Denne bestemmelsen gjelder også for såkalte festvoldtekter. Festrelaterte voldtekter kjennetegnes ved at de typisk skjer mellom personer som er omtrent like gamle, og det er ofte alkohol eller andre rusmidler innblandet. Ikke sjeldent er gjerningspersonen og fornærmede bekjente. I 2015 utgjorde andelen festrelaterte voldtekter rundt 40 % av alle anmeldte voldtekter.


Gjerningspersonen er ofte bekjent

Det fremgår av anmeldte festrelaterte voldtekter at gjerningspersonen og fornærmede ofte er bekjente. Det finnes imidlertid selvsagt tilfeller av festrelaterte voldtekter der gjerningspersonen er en helt fremmed.

Vanskelig å bevise, men desto viktigere å anmelde

Festvoldtekter kan være vanskelig å bevise dersom det ikke foreligger vitner. Voldtektene skjer ikke sjeldent uten bruk av makt eller vold, og fornærmede vil i slike tilfeller ofte heller ikke ha synbare merker fra hendelsen. Det vil i slike tilfeller være viktig å komme seg raskt til legen for å sikre andre biologiske spor, og deretter anmelde gjerningspersonen. Det er mange gode grunner for å anmelde voldtekt. For mange fornærmede blir prosessen rundt en anmeldelse en viktig del av rehabiliteringen for vedkommende. Videre er det for samfunnet generelt sett ønskelig at voldtekter anmeldes. Dette er blant annet for å straffe den aktuelle gjerningspersonen og for å hindre at vedkommende begår nye voldtekter eller lignende handlinger. At flere voldtekter blir anmeldt kan videre virke preventivt ved at det hindrer andre i å begå slike lovbrudd. Anmeldelse er også et vilkår for å bli tilkjent voldsoffererstatning.

Festvoldtekt etter straffeloven

Festvoldtekt reguleres etter samme bestemmelse som andre voldtekter. Den generelle voldtektsbestemmelsen følger av straffeloven § 291:

§ 291. Voldtekt
Med fengsel inntil 10 år straffes den som
a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd,
b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller
c) ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Strafferammen ved festvoldtekt er altså opp til 10 år. Straffen utmåles konkret i det enkelte tilfellet, hvor blant annet arten av voldtekten, gjerningsmannens tidligere rulleblad osv., vil være viktige momenter.

Bistandsadvokat

Dersom man har vært utsatt for voldtekt på fest, kan man ha krav på bistandsadvokat dekket av staten. Retten inntrer allerede før anmeldelse, og man kan derfor kostnadsfritt kontakte en bistandsadvokat for å diskutere mulighetene ved en eventuell anmeldelse. Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes interesser og rettigheter gjennom hele saksgangen, og kan også hjelpe til med å søke om voldsoffererstatning av Kontoret for voldsoffererstatning.

Voldsoffererstatning

Fornærmede kan etter å ha vært utsatt for en festvoldtekt, ha krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Erstatningsordningen innebærer at staten overtar skadevolders egentlige erstatningsansvar opp til voldsoffererstatningsordningens øvre grense. Erstatningen skal dekke skadelidtes økonomiske tap, samt oppreisningserstatning og eventuelt menerstatning.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.