Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva er bistandsadvokatens rolle under hovedforhandlingen?

Bistandsadvokatens oppgave under hovedforhandlingen er å ivareta klientens interesser og påse at vedkommendes prosessuelle rettigheter blir ivaretatt. Advokaten kan innkalle vitner og sakkyndige, samt fremlegge bevis. En annen viktig oppgave er videre å fremlegge krav om erstatning.


En hovedforhandling er den delen av en rettssak som foregår for den dømmende rett. Hovedforhandlingen er muntlig og foregår som regel for åpne dører. Under hovedforhandlingen foregår bevisføring og prosedyre.

Bistandsadvokaten bør i god tid før hovedforhandling i samråd med klienten avklare hva som er klientens interesser i saken. Advokaten skal også informere klienten om de prosessuelle rettighetene han/hun har.

Dersom klienten er påført skader som følge av det straffbare forholdet, skal bistandsadvokaten vurdere om det er behov for en sakkyndig utredning og eventuelt søke om å få oppnevnt en sakkyndig. Også dette i god tid før hovedforhandlingen.

Les mer om erstatningskrav som skal prosederes under straffesak.

Under hovedforhandlingen vil bistandsadvokaten sitte sammen med politiadvokaten/statsadvokaten og har som oppgave å ivareta klientens interesser. Advokaten må møte grundig forberedt i retten, både med hensyn til sakens faktiske side og rettsspørsmålene.

Selv om straffekravet i hovedsak er påtalemyndighetens oppgave, har bistandsadvokaten mulighet til å påvirke utfallet ved å fremlegge bevis som kan være av betydning for saken. Advokaten kan innkalle vitner og sakkyndige og på vegne av klienten stille spørsmål til disse, samt til tiltalte. Dette gjelder uavhengig av om det fremmes krav om erstatning i saken. Fornærmede og etterlatte med bistandsadvokat kan kommentere bevisførselen underveis, og komme med en sluttbemerkning. Dette bør imidlertid gjøres etter råd og veiledning fra bistandsadvokaten.

Under hovedforhandlingen er det videre bistandsadvokatens oppgave å fremlegge krav om erstatning. Det er imidlertid ingen forutsetning for å fremme erstatningskrav at fornærmede eller etterlatte har en bistandsadvokat. I andre saker må skadelidte fremme et erstatningskrav for påtalemyndigheten, som deretter avgjør om kravet skal følges opp.

Kilder:

www.advokat-teigstad.no/bistandsadvokat

https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/god-advokatskikk/retningslinjer-for-bistandsadvokater/#Bistandsadvokatens_oppgaver_i_forbindelse_med_hovedforhandling

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.