Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva er bistandsadvokatens rolle under etterforskningen?

Under etterforskningen av en sak er bistandsadvokaten med i avhør. Advokaten vil også ha innsyn i politidokumenter og begjære eventuelle etterforskningsskritt som politiet ikke har foretatt. Han eller hun vil også holde deg løpende informert om saksgangen.


Personer som har vært utsatt for en straffbar handling kan ha krav på bistandsadvokat. Retten til advokathjelp inntrer allerede før anmeldelse er inngitt og advokaten vil etter avtale inngi anmeldelsen på vegne av fornærmede. Når politiet mottar en anmeldelse, følger en vurdering av om det skal iverksettes etterforskning eller om saken skal henlegges. Du kan lese mer om hva som skjer etter en anmeldelse ved å trykke på linken.

Bistandsadvokatens rolle er å ivareta fornærmedes og etterlattes interesser i saken, samt å gi den hjelp og støtte som er naturlig. Under etterforskningen bør bistandsadvokaten dermed i samråd med klienten avklare hva som er vedkommendes interesser i saken, og ivareta disse.

Bistandsadvokaten skal videre holde klienten underrettet om sakens gang. Under etterforskningen innebærer dette at advokaten så langt det er mulig skal holde seg løpende orientert om politiets etterforskning, og vurdere om klientens interesser blir tilstrekkelig ivaretatt. Bistandsadvokaten vil ha innsyn i politidokumentene. Dersom det er i klientens interesse, skal han/hun selv begjære etterforskningsskritt. Det kan være for eksempel nye vitneavhør eller sakkyndige undersøkelser.

Under etterforskningen har bistandsadvokaten adgang til å henvende seg til enhver som kan bidra til sakens opplysning. Dette gjelder uavhengig av om vedkommende er avhørt av politiet eller oppgitt som påtalemyndighetens vitne. Dersom advokaten vil kontakte tiltalte, bør dette imidlertid ikke skje uten at tiltaltes forsvarer er varslet på forhånd, eller skje gjennom forsvareren. Det samme gjelder dersom advokaten vil kontakte vitner med særlig tilknytning til tiltalte. Advokaten skal i alle tilfelle opptre hensynsfullt og unngå utilbørlig påvirkning, særlig ved kontakt med barn under 18 år. I sistnevnte tilfelle bør barnets verge kontaktes først.

For å ivareta klientens interesser, kan bistandsadvokaten endelig få en plikt til å bidra til at påtalemyndigheten endrer den strafferettslige vurdering i henhold til lovanvendelsen.

Kilder:

www.advokat-teigstad.no/bistandsadvokat

https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/god-advokatskikk/retningslinjer-for-bistandsadvokater/#Bistandsadvokatens_rolle_under_etterforskningen

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.