Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva er besøksforbud?

Besøksforbud går ut på å nekte en person å oppholde seg nær eller kontakte en annen person. Formålet med besøksforbud er å forebygge vold og trusler. Besøksforbud er særlig praktisk i saker om vold i nære relasjoner og i saker om seksuelle overgrep, men det kan i prinsippet ilegges i alle typer saker såfremt vilkårene er til stede.


Vilkår for besøksforbud

Vilkårene for besøksforbud følger av straffeprosessloven § 222 a. Det følger av bestemmelsen at påtalemyndigheten kan nedlegge besøksforbud dersom det er grunn til å tro at en person vil begå en straffbar handling overfor en annen person, forfølge en annen person, på annet vis krenke en annens fred, eller begå ordensforstyrrelser som er særlig belastende for en annen person.

Det trenger dermed ikke å foreligge dom før en person ilegges besøksforbud. Som oftest skal det av erfaring ikke så altfor mye til før politiet nedlegger et slikt besøksforbud, men man har også sett eksempler på det motsatte.

Hva kan besøksforbudet gå ut på?

Hva besøksforbudet kan gå ut på følger av samme bestemmelse. Besøksforbudet kan gå ut på at den forbudet retter seg mot, forbys å oppholde seg på et bestemt sted, eller å forfølge, besøke eller på annet vis kontakte en annen person.

Besøksforbudet skal gjelde for en bestemt tidsperiode, maksimalt for ett år av gangen. Gjelder besøksforbudet i personens eget hjem kan det vare i maksimalt tre måneder av gangen. Et besøksforbud kan også bare opprettholdes så lenge vilkårene er oppfylt.

Brudd på besøksforbud

Brudd på besøksforbud reguleres av straffeloven § 168. Det følger av bestemmelsen at dersom en person bryter et besøksforbud kan dette straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Det er dermed relativt strenge konsekvenser for et brudd på besøksforbudet.

Hvordan varsles den forbudet er rettet mot?

Påtalemyndighetens beslutning om å ilegge et besøksforbud skal være skriftlig og angi den forbudet er rettet mot, den det skal beskytte og grunnlaget for forbudet. Den forbudet er rettet skal gis beskjed om påtalemyndighetens beslutning ved en kopi av beslutningen.

Den som forbudet er rettet mot, kan straks eller senere kreve beslutningen brakt inn for retten. Dersom beslutningen kreves brakt inn for retten, skal påtalemyndigheten innen fem dager etter at kravet ble fremsatt oversende saken til retten.

Kilder:

Straffeprosessloven

Straffeloven

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.