Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva betyr omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling ved seksuell lavalder?

Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. Dette innebærer at dersom man har seksuell omgang med noen under 16 år vil dette være et straffbart overgrep. Er personen mellom 14-16 år vil strafferammen være inntil 6 års fengsel. Er personen under 14, vil strafferammen variere mellom 10-21 års fengsel. Dette vil også automatisk kategoriseres som voldtekt, selv om aktiviteten var «frivillig» ettersom barn under 14 år ikke har samtykkekompetanse.

Straffeloven innebærer imidlertid et unntak fra straff der de involverte er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling. Hva som utgjør omtrent jevnbyrdig alder og utvikling vil bero på en konkret vurdering fra sak til sak, men grensen synes å ligge rundt 3/4 år.


Hva sier straffeloven?

Det følger av straffeloven § 308 at straff kan falle bort eller settes under minstestraffen der de involverte er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling. Konsekvensen vil som oftest innebære at personen ikke straffes i det hele tatt.

For å være jevnbyrdige i utvikling må partene både fysisk og psykisk være noenlunde likt utviklet. Med fysisk menes det du kan se på kroppen og med psykisk menes hvordan man tenker. Vilkårene er kumulative slik at straffritak er betinget av at begge er oppfylt.

Det typiske eksemplet er der en person på 16 år og tre måneder har samleie med kjæresten på 15 år og ni måneder. Loven sier egentlig ganske lite om hvor den konkrete terskelen ligger, og vi vil derfor komme med noen eksempler nedenfor

Eksempler fra rettspraksis

Det er flere eksempler fra rettspraksis hvor personer både har blitt frikjent og ikke frikjent på bakgrunn av jevnbyrdig alder. Det kan være greit å presisere at retten vil akseptere litt større aldersforskjell ved seksuell omgang med noen mellom 14-16 år enn ved seksuell omgang med noen under 14 år.

I en dom fra 1990 aksepterte Høyesterett en aldersforskjell på 4 år og 2 måneder i et tilfelle hvor fornærmede var 15 år og 8 måneder.

På bakgrunn av avgjørelser fra Høyesterett i 1990 og 2005 må det antagelig aksepteres en aldersforskjell på nærmere 3 1/2 år der personen er rett under 14 år. I en dom fra 2015 uttalte førstvoterende om dette at dette «bare kan godtas dersom fornærmedes alder er tett opp til 14 år».

I en dom fra 2011, hvor fornærmede var 13 år og 5 måneder, uttalte førstvoterende at en aldersforskjell på 3 år og 2 måneder «ligger i øvre sjikt av hva som kan godtas som jevnbyrdighet i alder».

I en dom fra 2013 aksepterte ikke lagmannsretten en aldersforskjell på 3 år og 5 måneder hvor fornærmede var 12 år og 11 måneder. En aldersforskjell på over 7 år var også klart for mye i en dom fra Høyesterett i 2004.

Alt i alt ser man at det må gjøres en konkret helhetsvurdering, hvor terskelen vil ligge mellom 3/4 år, litt avhengig av hvor gammel fornærmede er.

Merk at det i noen tilfeller kan foreligge fritak for straff dersom gjerningsmannen var uvitende om den andre personens alder. Her er det imidlertid en svært høy terskel, slik at en slik unnskyldningsgrunn sjelden vil føre fram.

Kilder:

Straffeloven

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.