Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva betyr forsøk på voldtekt?

Forsøk på voldtekt foreligger dersom gjerningsmannen har forsett om å fullbyrde en voldtekt, og foretar seg noe som leder direkte mot utføringen. Også forsøk på voldtekt er straffbart. Det samme gjelder for andre seksuelle overgrep. Husk at du ofte vil ha krav på fri rettshjelp ved seksuelle overgrep – kontakt advokatene våre her.


Hva som anses som voldtekt i rettslig forstand reguleres av straffeloven § 291:

§ 291. Voldtekt

Med fengsel inntil 10 år straffes den som

a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd,
b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller
c) ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Begrepet brukes ofte i betydningen seksuelt overgrep, der noen er utsatt for seksuell omgang uten samtykke. Dette skjer ofte ved bruk av trusler, vold, våpen eller medikamenter. Den som begår voldtekt trenger ikke nødvendigvis bruke fysisk eller psykisk makt, også seksuelle handlinger mot personer som sover eller er bevisstløse regnes som voldtekt. Voldtekt kan også skje over internett. Les mer om hva «voldtekt» innebærer her.

Forsøk på voldtekt foreligger dersom gjerningsmannen har forsett om å fullbyrde en voldtekt som beskrevet ovenfor, og foretar seg noe som leder direkte mot utføringen. Et typetilfelle er der voldtekten ikke blir fullbyrdet fordi offeret har klart å motsette seg overgrepet. Dersom gjerningsmannen derimot frivillig avstår fra å fullbyrde voldtekten eller avverger at det blir fullbyrdet, kan han ikke straffes for forsøk på voldtekt. Den aktuelle bestemmelsen i straffeloven er § 16:

§ 16. Forsøk

Den som har forsett om å fullbyrde et lovbrudd som kan medføre fengsel i 1 år eller mer, og som foretar noe som leder direkte mot utføringen, straffes for forsøk, når ikke annet er bestemt.

Den som frivillig avstår fra å fullbyrde lovbruddet eller avverger at det blir fullbyrdet, straffes likevel ikke for forsøk.

For at handlingen skal kvalifiseres som «forsøk» må to kumulative vilkår være oppfylt:

  1. Gjerningspersonen må ha fullbyrdelsesforsett
    Vilkåret innebærer at to handlinger som i det ytre framstår som like, kan bli bedømt forskjellig på grunn av de subjektive forhold.
  2. Fullbyrding vil etter gjerningspersonens forutsetning skje i umiddelbar sammenheng med den foretatte handlingen

Forsøk på voldtekt avgrenses nedad mot den forberedende handling som ikke er straffbar. Forsøk avgrenses nedad mot forberedende handlinger som ikke er straffbare. Grensen oppad følger derimot av en tolkning av det aktuelle straffebudet: Fullbyrdet overtredelse foreligger når gjerningsinnholdet i straffebudet er oppfylt. Mangler ett straffbarhetsvilkår, foreligger det bare forsøk.

Alle som har blitt utsatt for forsøk på voldtekt har, på samme måte som de som har blitt utsatt for voldtekt, krav på bistandsadvokat dekket av staten, samt voldsoffererstatning.

Kontakt advokat dersom du har spørsmål om avhør

Den som er utsatt for overgrep eller familievold vil i utgangspunktet ha krav på kostnadsfri bistandsadvokat. Se her dersom du lurer på om du kan få fri rettshjelp i forbindelse med saken din, eller har andre spørsmål knyttet til anmeldelse eller avhør.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.