Gå til hovedinnhold Gå til søk

Kan jeg få fri rettshjelp selv om jeg ikke har rett til bistandsadvokat?

I mange tilfeller vil ofre for ulike typer overgrep ha rett til bistandsadvokat. Dette vil typisk være ved voldtekt eller ved grove voldshandlinger. Men hva gjør du dersom du trenger rettshjelp på et annet livsområde og ikke oppfyller vilkårene for å få bistandsadvokat? I enkelte andre tilfeller vil du faktisk også ha krav på fri rettshjelp etter rettshjelploven. Vi har en rekke advokater tilknyttet denne siden som kan forklare deg om du har krav på fri rettshjelp.


Les mer om voldsoffererstatning her.

Hva er fri rettsjelp?

Fri rettshjelp er bistand fra en advokat som helt eller delvis dekkes av staten. Dette omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd innebærer veiledning og hjelp om juridiske spørsmål utenfor domstolene. Fri sakførsel innebærer rettshjelp i saker som går for domstolene.

Reglene for når du har rett til fri rettshjelp følger av lov om fri rettshjelp. Hovedinnholdet i loven vil vi gjennomfå fortløpende.

Når kan jeg få fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue?

I noen saker har du uansett krav på fri rettshjelp selv om du har god økonomi. Har trenger du heller ikke betale egenandel. Dette gjelder typisk i disse tilfellene:

 • En del saker etter statsborgerloven og utlendingsloven.
 • Dersom du er part i sak der barnevernet har fattet inngripende midlertidig vedtak.
 • For den som er part i sak der barnevernet har startet forberedelse til sak som skal behandles i fylkesnemda, men hvor saken likevel ikke blir oversendt til fylkesnemda.
 • Dersom barnet får oppnevnt en advokat i en barnefordelingssak.
 • Dersom siktede reiser krav om erstatning etter urettmessig straffeforfølgning.
 • Saker der voldsofre krever  erstatning av gjerningspersonen.
 • Enkelte saker for vernepliktige i førstegangstjeneste.
 • Dersom du har vært utsatt for seksualforbrytelser, tvangsekteskap, menneskesmugling, for å vurdere forhold av betydning for anmeldelse.
 • Dersom du er utsatt for tvangsekteskap eller forsøk på dette, men hvor saken ikke er anmeld.
 • Denne listen er ikke uttømmende.

I hvilke typer saker kan du ha rett til fri rettshjelp?

I andre saker kan du søke om behovsprøvd fri rettshjelp. I disse tilfellene er det krav om at du har en inntekt og formue under en viss grense, og du må ofte betale en liten egenandel. Dette er typisk i saker om:

 • Ekteskaps- og familiesaker
 • Arbeidssaker i forbindelse med oppsigelse
 • Oppsigelse i husleieforhold
 • Erstatning for personskade eller tap av forsørger
 • I enkelte klagesaker om trygd

Hva er inntekts- og formuesgrensen?

I saker hvor den frie rettshjelpen er behovsprøvd er altså din inntekt og formue avgjørende.

Som hovedregel må du ikke ha bruttoinntekt i året over 246 000 kroner eller nettoformue over 100 000 kroner.

Hvis du har ektefelle eller samboer vi deres økonomi bli vurdert samlet. Grensen for inntekt er her 369 000 kroner dersom dere lever sammen eller har felles økonomi.

Merk at du i enkelte tilfeller likevel kan få rettshjelp dersom du ikke kvalifiserer økonomisk. Dette vil bero på en konkret helhetsvurdering.

Når det gjelder egenandel vil denne ligge på rundt 1000 kr for rådgivning utenfor rettssak (fritt rettsråd). For rådgivning i saker som går for domstolene (fri sakførsel) er egenandel 25 %, likevel ikke mer enn rundt 5000. Merk at du altså ikke trenger å betale egenandel i saker som ikke er behovsprøvd eller dersom du tjener under 100 000.

Merk også at selv om du har fått innvilget fri rettshjelp, kan du risikere å betale motpartens saksomkostninger hvis du taper rettssaken.

Merk videre at denne ordningen er subsidiær. Har du for eksempel forsikring som vil dekke utgiftene vil det ikke være aktuelt med fri rettshjelp i tillegg.

Reglene om fri rettshjelp er kompliserte og du oppfordres til å kontakte advokat for å få veiledning. De fleste advokater vil nemlig som oftest undersøke dette gratis for deg.

Få hjelp av våre advokater

Dersom du lurer på om du har krav på fri rettshjelp i forbindelse med din sak kan du kontakte våre advokater som kan forklare deg hvilke rettigheter du har. Ta kontakt med våre advokater her.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.