Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvordan få erstatning ved personskade?

Har du blitt utsatt for en personskade vil du ha en rekke muligheter for å få erstatning. Hvordan du bør gå frem vil variere ut fra skadens årsak.  For det første vil du kunne anmelde forholdet til personen og samtidig kreve erstatning. Eventuelt kan du gå til sivilt søksmål mot skadevolder. Dreier det seg om vold eller liknende vil du i mange tilfeller ha krav fra erstatning fra Kontoret for Voldsoffererstatning (KFV). Ta kontakt med våre advokater her for spørsmål om voldsoffererstatning eller anmeldelse.


Søke voldsofferstatning

Dersom du har mulighet til å fremme ditt krav til KFV vil dette ofte være det enkleste. For det første vil det være mindre tidkrevende enn å gå gjennom en sivil rettssak. For det andre fordrer ikke denne fremgangsmåten at den saksøkte faktisk kan betale. Dersom du får medhold i ditt erstatningskrav av KFV så vil du motta erstatningen. Du vil derfor ikke være avhengig av saksøkers betalingsevne.

Det er imidlertid visse vilkår for å få voldsoffererstatning. For det første er det et vilkår at du har blitt utsatt for handlinger som krenker «livet, helsen eller friheten». I praksis betyr dette seksualforbrytelser, trusler, vold, frihetsberøvelse og ran mv.

Det er i utgangspunktet et krav om at handlingen har medført personskade, men det skal ikke så mye til for å oppfylle dette kravet. Også psykisk skade er omfattet av kriteriet. Det er ikke et krav om at personskaden er varig. Det er videre et krav om at forholdet anmeldes.

Dersom forholdet kan dokumenteres med klar sannsynlighetsovervekt vil du i mange tilfeller ha krav på voldsoffererstatning.

I mange slike tilfeller vil du også ha krav på bistandsadvokat. Dette er en advokat som har som oppgave å ivareta klientens interesser. Bistandsadvokaten er gratis og finansieres av det offentlige.

Hva om  jeg ikke har krav på voldsoffererstatning?

I en del tilfeller vil du ikke ha krav på voldsoffererstatning, for eksempel ved trusler eller mindre alvorlige kroppskrenkelser uten personskade. I slike tilfeller må du enten anmelde personen og samtidig kreve erstatning. Her er det imidlertid strenge beviskrav før politiet er villig til å ta ut tiltale. Forholdet må bevises utover enhver rimelig tvil. Dette innebærer at enhver rimelig tvil vil komme tiltalte til gode. Videre vil du være avhengig av at politiet fremmer erstatningskravet samt at gjerningspersonen er søkegod.

Alternativt må du gå til sivilt søksmål mot personen du mener du har et krav mot. I en sivil rettssak vil beviskravet være det samme som for å få voldsoffererstatning. Prosessen kan imidlertid ofte være mer kostbar og tidkrevende enn å søke om voldsoffererstatning.

Hvor mye har jeg krav på i erstatning?

Som et utgangspunkt har du krav på erstatning for ditt fulle økonomiske tap. Dette innebærer blant annet utgiftene du har måttet ut med for å helbrede selve skaden, lidt inntektstap, fremtidig inntektstap, etc. I tillegg vil du ofte ha krav på oppreisning. Dette er en erstatning for tort og svie som du kan få uavhengig av økonomisk tap. I tillegg vil du i visse tilfeller ha krav på menerstatning. Dette fordrer imidlertid at du har blitt varig medisinsk invalid av en viss art.

Kontakt advokat dersom du har spørsmål om personskade

Har du blitt utsatt for personskade vil du ofte ha krav på voldsoffererstatning. I visse tilfeller vil du også ha krav på gratis advokat, hvis hendelsen er alvorlig nok. Trykk her dersom du lurer på om du har krav på advokat i forbindelse med saken din, eller har andre spørsmål knyttet til personskade.

 

 

Kilder:

Skadeserstatningsloven

Personskadeportalen

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.