Gå til hovedinnhold Gå til søk

Kan jeg få erstatning etter familievold?

Dersom du har vært utsatt for familievold vil du i mange tilfeller ha krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Dette vil kunne innebære en rekke tapsposter, som oppreisning for tort og svie, behandlingsutgifter, lidt inntektstap, fremtidig inntektstap, etc. Husk at du ofte kan ha krav på gratis bistandsadvokat i forbindelse med familievold – trykk her dersom du vil komme i kontakt med våre bistandsadvokater.


Hva er strafferammen for familievold?

Det følger av straffeloven § 282 at familievold straffes med fengsel inntil 6 år. Dette omfatter den som ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser, alvorlig eller gjentatt mishandler sin nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer, sin eller nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje, sin slektning i rett oppstigende linje, noen i sin husstand, eller noen i sin omsorg.

I enkelte tilfeller kan strafferammen for familievold øke til fengsel inntil 15 år. Dette er der mishandlingen omtales som grov. Ved avgjørelsen av om mishandlingen er grov skal det særlig legges vekt på om den har hatt til følge betydelig skade eller død, og for øvrig dens varighet, om den er utført på en særlig smertefull måte, eller har hatt til følge betydelig smerte, eller om den er begått mot en forsvarsløs person.

Strafferammen for familievold er altså strengt. Det kreves imidlertid relativt sterke beviser. Politiet skal bevise innenfor enhver rimelig tvil at vedkommende har begått den straffbare handlingen.

Ikke glem erstatningskravet

I saker om familievold vil det som regel være aktuelt å kreve voldsoffererstatning. Du retter kravet direkte mot Kontoret for voldsoffererstatning, slik at du ikke er avhengig av skadevolders betalingsevne.

Det gunstige med voldsoffererstatning er at beviskravene også er lavere enn i strafferetten. Mens det i strafferetten er et krav om at handlingen må bevises innenfor enhver rimelig tvil , må det «kun» klar sannsynlighet til for å kunne tildele voldsoffererstatning. Dette innebærer at du kan få erstatning for familievold selv om straffesaken har blitt henlagt eller dersom gjerningsmannen ble frikjent i retten. Du må anmelde saken for å kunne kreve voldsoffererstatning.

Rett til bistandsadvokat

Ved familievold vil du også ha rett til bistandsadvokat. En bistandsadvokat er kostnadsfri advokathjelp som dekkes av det offentlige. Oppgaven til bistandsadvokaten er å ivareta fornærmedes rettigheter under anmeldelse, etterforskning og under rettsaken, samt også andre oppgaver som å søke erstatning.

Det vil være en stor fordel å representeres av en bistandsadvokat. Bistandsadvokaten vil ofte ha god erfaring innenfor tilsvarende saker. Det er imidlertid viktig at du tar deg tid til å velge en erfaren bistandsadvokat. Du har selv rett til å velge bistandsadvokat, og du kan også bytte bistandsadvokat dersom du er misfornøyd.

Du vil også ha krav på gratis rettshjelp fra en bistandsadvokat dersom du kun ønsker rådføring vedrørende om du burde anmelde og søke om voldsoffererstatning. Selv om du ikke ender opp med å anmelde, vil staten dekke utgiftene.

Vi har en rekke bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg om du ønsker dette. Trykk her dersom du vil lære mer om våre bistandsadvokater.

Kilder:

Advokatfirmaet Teigstad

Straffeprosessloven

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.