Gå til hovedinnhold Gå til søk

Har etterlatte krav på bistandsadvokat?

Dersom noen under 18 år har dødd som følge av en straffbar handling har den som hadde foreldreansvar rett til å få bistandsadvokat. I andre tilfeller der noen har dødd som følge av en straffbar handling kan bistandsadvokat oppnevnes for etterlatte når særlige forhold tilsier det.


Oppgaven til en bistandsadvokat er å ivareta rettighetene til fornærmede og etterlatte i en straffesak. Dette gjelder både på etterforskningsstadiet og under rettsaken. Under rettssaken kan bistandsadvokaten for eksempel stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige.

Bistandsadvokaten er det det offentlige som betaler, slik at det er gratis dersom du har krav på det. Reglene om hvem som har rett på bistandsadvokat finnes i straffeprosesslovens kapitel 9a. I utgangspunktet er det blant annet voldtektsofre, ofre for incest, etc. som har krav på bistandsadvokat.

Men hva med etterlatte?

Dersom fornærmede har avgått med døden kan imidlertid etterlatte ha krav på bistandsadvokat.

Der fornærmede er under 18 år:

Det følger for det første av loven at i saker hvor noen under 18 år er død som følge av en straffbar handling, har den som hadde foreldreansvar, rett til å få oppnevnt bistandsadvokat.

Det er altså visse vilkår som må være oppfylt.

For det første må altså fornærmede være død.

Dette må videre ha skjedd som følge av en straffbar handling. Dette kan for eksempel være brudd på bestemmelser i straffeloven, for eksempel forsettlig eller uaktsomt drap, §§ 275 og 281, eller i spesiallovgivningen, for eksempel uaktsomt bildrap etter veitrafikkloven § 3.

Til sist må vedkommende som ønsker bistandsadvokat ha hatt et foreldreansvar.

Dersom for eksempel en person på 15 år har blitt påkjørt og drept av en promillefører, vil foreldrene ha krav på bistandsadvokat.

Der fornærmede er over 18 år:

I enkelte tilfeller der avdøde er over 18 år har også etterlatte rett til bistandsadvokat. Det følger av loven at i andre tilfeller der noen er død som følge av en straffbar handling kan bistandsadvokat oppnevnes for etterlatte når særlige forhold tilsier at det er behov for det.

Fornærmede må i likhet med bestemmelsen over ha dødd som følge av en straffbar handling.

Videre er det kun etterlatte som kan ha krav på bistandsadvokat. Dette innebærer den avdødes ektefelle eller samboer, barn og foreldre.

Det avgjørende vilkåret er om særlige forhold tilsier at det er behov for bistandsadvokat. I denne vurderingen bør det foruten sakens art og alvor, legges vekt på forholdet mellom den avdøde og de etterlatte, og om det er behov for den bistand og de prosessuelle rettigheter som oppnevning av bistandsadvokat medfører. Meningen var å gi etterlatte rett til bistandsadvokat i flere saker enn tidligere, særlig i saker om forsettlig drap.

Få hjelp av våre bistandsadvokater

Vi har flere bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg med spørsmål om overgrep og liknende rettsområder. Ta gjerne kontakt med våre bistandsadvokater her om du ønsker det. De kan kostnadsfritt også hjelpe deg dersom du lurer på om du har krav på fri rettshjelp.

Kilder:

Straffeprosessloven

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.