Gå til hovedinnhold Gå til søk

Er forsøk på voldtekt straffbart?

Forsøk på voldtekt foreligger dersom gjerningsmannen har forsett om å fullbyrde en voldtekt, og foretar seg noe som leder direkte mot utføringen. Forsøk på voldtekt er selvsagt straffbart, og er en svært alvorlig forbrytelse som medfører flere års ubetinget fengsel. Husk at ved visse overgrep har du krav på kostnadsfri bistandsadvokat – rådfør deg med våre bistandsadvokater her.

 


De to aktuelle bestemmelsene i straffeloven er § 16 om forsøk og § 291 om voldtekt.

§ 16. Forsøk

Den som har forsett om å fullbyrde et lovbrudd som kan medføre fengsel i 1 år eller mer, og som foretar noe som leder direkte mot utføringen, straffes for forsøk, når ikke annet er bestemt.

Den som frivillig avstår fra å fullbyrde lovbruddet eller avverger at det blir fullbyrdet, straffes likevel ikke for forsøk.

§ 291. Voldtekt

Med fengsel inntil 10 år straffes den som

a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd,
b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller
c) ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Trykk på lenken for å lese mer om hva «forsøk på voldtekt» betyr.

Det er ingenting i § 291 om voldtekt som tilsier at «annet er bestemt». Forsøk på voldtekt er dermed straffbart.

For å bli straffet for forsøk er det to vilkår som begge må være oppfylt:

  1. Gjerningspersonen må ha fullbyrdelsesforsett
    Vilkåret innebærer at to handlinger som i det ytre framstår som like, kan bli bedømt forskjellig på grunn av de subjektive forhold.  Av høyesterettsavgjørelsen Rt. 1999 s. 874 fremgår det at uaktsomhet ikke er tilstrekkelig. Avgjørelsen er likevel ikke til hinder for at § 16 anvendes ved straffebestemmelser der det er tilstrekkelig med uaktsomhet etter det enkelte straffbarhetsvilkår, jf. Rt. 2011 s. 1455 avsnitt 30.

  2. Fullbyrding vil etter gjerningspersonens forutsetning skje i umiddelbar sammenheng med den foretatte handlingen
    Det er ikke avgjørende om det er uvisst når resultatet vil inntre.

Dersom gjerningsmannen derimot frivillig avstår fra å fullbyrde voldtekten eller avverger at det blir fullbyrdet, kan han ikke straffes for forsøk på voldtekt.

Forsøk avgrenses nedad mot forberedende handlinger som ikke er straffbare. Grensen oppad følger derimot av en tolkning av det aktuelle straffebudet: Fullbyrdet overtredelse foreligger når gjerningsinnholdet i straffebudet er oppfylt. Mangler ett straffbarhetsvilkår, foreligger det bare forsøk.

Straffbarheten for forsøk er gjort avhengig av strafferammen i det aktuelle straffebudet. For voldtekt følger det av strl. § 291 at strafferammen er fengsel inntil 10 år.

Les hvorfor man alltid skal anmelde overgrep her.

Dersom man skal bli straffet for forsøk på voldtekt, må de to kumulative vilkårene i § 16 kunne knyttes til et av alternativene i § 291. Et eksempel kan være dersom noen har forsett om å skaffe seg seksuell omgang ved truende adferd (§ 291 bokstav a), og foretar seg noe som leder direkte mot utføringen, men ikke lykkes fordi fornærmede klarer å motsette seg handlingen.

Få hjelp av våre bistandsadvokater

Vi har flere bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg med spørsmål om overgrep og liknende rettsområder. Ta gjerne kontakt med våre bistandsadvokater her om du ønsker det. De kan kostnadsfritt også hjelpe deg dersom du lurer på om du har krav på fri rettshjelp.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.